გაქვთ თუ არა მანიპულაციის და მართვის ნიჭი, ზოდიაქოს ნიშნის მიხედვით?

არ­სე­ბო­ბენ ადა­მი­ა­ნე­ბი, ვი­საც სხვე­ბის დარ­წმუ­ნე­ბის გა­სა­ო­ცა­რი ნიჭი აქვს. ასე­თი ხალ­ხი ძალ­ზე ხში­რად იკა­ვებს სა­პა­სუ­ხის­მგებ­ლო პოს­ტებს მნიშ­ვნე­ლო­ვან სტრუქ­ტუ­რებ­ში. ყვე­ლა­ფე­რის მი­ზე­ზი კი მათი მაგ­ნე­ტიზ­მი და ფსი­ქო­ლო­გი­უ­რი ზე­წო­ლის გა­სა­ო­ცა­რი უნა­რია გარ­შე­მო მყო­ფებ­ზე. ას­ტრო­ლო­გე­ბი თვლი­ან, რომ არ­სე­ბობს ზო­დი­ა­ქოს სამი ნი­შა­ნი, რო­მელ­თაც ყვე­ლა­ზე ხში­რად გა­აჩ­ნი­ათ სხვებ­ზე ზე­მოხ­სე­ნე­ბუ­ლი მა­ნი­პუ­ლა­ცი­ის, მარ­თვი­სა და ფსი­ქო­ლო­გი­უ­რი ზე­წო­ლის ნიჭი.

ლომი - თან­და­ყო­ლი­ლი მო­თხოვ­ნი­ლე­ბა გა­აჩ­ნია სხვებ­ზე აი­ღოს პა­სუ­ხის­მგებ­ლო­ბა და ზო­გა­დად, იყოს ლი­დე­რი. ლო­მებს გა­მოკ­ვე­თი­ლი "ეგო" გა­აჩ­ნი­ათ. ამი­ტომ ზუს­ტად სხვებ­ზე გავ­ლე­ნის მოხ­დე­ნი­თა და პა­სუ­ხის­მგებ­ლო­ბე­ბის აღე­ბით ახერ­ხე­ბენ ისი­ნი, ეგოს სრულ­ფა­სოვ­ნად დაკ­მა­ყო­ფი­ლე­ბას. კი­დევ ერთი, ლი­დე­რუ­ლი ნიშ­ნის - ვერ­ძის­გან გან­სხვა­ვე­ბით, ლომი აღ­მერ­თებს მო­მენტს, როცა სხვე­ბი მის ქმე­დე­ბა­ზე არი­ან და­მო­კი­დე­ბუ­ლი. ამი­ტომ შე­სა­ნიშ­ნა­ვად შე­უძ­ლია სა­ზო­გა­დო­ე­ბა­ში თა­ვის და­ჭე­რა და ისე­თი იმი­ჯის "გა­მო­ძერ­წვა", რო­მე­ლიც გარ­შე­მო მყო­ფებ­ში ში­ში­სა და მო­წი­წე­ბის გრძნო­ბას იწ­ვევს.

მო­რი­ე­ლი - მისი მის­წრა­ფე­ბა, ფა­რუ­ლი ლი­დე­რის რო­ლით შე­მო­ი­ფარ­გლე­ბა. ლო­მის­გან გან­სხვა­ვე­ბით მო­რი­ე­ლე­ბი არა­სო­დეს იწო­ნე­ბენ თავს სა­ზო­გა­დო­ე­ბის წი­ნა­შე სა­კუ­თა­რი იმი­ჯით. ამ ხალ­ხს "კუ­ლი­სებ­სმიღ­მა თა­მა­ში" უფრო ეხა­ლი­სე­ბა. მო­რი­ელს გა­სა­ო­ცა­რი ფსი­ქო­ლო­გი­უ­რი ალღო, კარ­გი ინ­ტუ­ი­ცია და სიფრ­თხი­ლე გა­აჩ­ნია. ამი­ტომ ადა­მი­ა­ნე­ბის ცნო­ბა ხშირ შემ­თხვე­ვა­ში არა­სო­დეს ეშ­ლე­ბა. შე­სა­ბა­მი­სად, კარ­გად ხე­დავს სი­სუს­ტე­ებ­საც და ზუს­ტად იცის, რო­გორ და რა სა­ხით გა­ნა­ხორ­ცი­ე­ლოს ზე­წო­ლა გარ­შე­მო მყო­ფებ­ზე სა­ი­მი­სოდ, რომ თა­ვი­სას მი­აღ­წი­ოს.

მერ­წყუ­ლი - მე­თო­დე­ბი, რომ­ლი­თაც მერ­წყუ­ლი სა­ზო­გა­დო­ე­ბის მარ­თვა­სა და "პა­რა­ლი­ზე­ბას" ახ­დენს ხში­რად ერ­თობ კრე­ა­ტი­უ­ლი და არა­ორ­დი­ნა­ლუ­რია. ლო­მის ზო­დი­ა­ქოს მსგავ­სად მერ­წყუ­ლებ­საც არა­ნაკ­ლებ უყ­ვართ ლი­დე­რო­ბა და სი­ტუ­ა­ცი­ის ბა­ტონ-პატ­რო­ნის რო­ლის თა­მა­ში. თუმ­ცა, მათი "სვლა" ლი­დე­რის პი­ზი­ცი­ის­კენ, არა დიქ­ტა­ტის არა­მედ სა­ყო­ველ­თაო მე­გობ­რო­ბი­სა და კო­ლე­გი­ა­ლო­ბის სა­ფუძ­ველს ემ­ყა­რე­ბა. მერ­წყულ­მა კარ­გად იცის მა­სის ფსი­ქო­ლო­გია (პლა­ნე­ტა ურა­ნი, რო­მე­ლიც მერ­წყულს მარ­თავს ჯგუ­ფუ­რო­ბის, კო­ლექ­ტი­ვიზ­მის სიმ­ბო­ლოა) ამას­თან ერ­თად, თა­ნამ­მარ­თვე­ლი სა­ტურ­ნის გავ­ლე­ნით მერ­წყუ­ლი ჯი­უ­ტი და პა­ტივ­მოყ­ვა­რეა. შე­სა­ბა­მი­სად, ფსი­ქო­ლო­გი­უ­რი ხერ­ხე­ბით კარ­გად ახერ­ხებს მი­ი­ღოს სა­სურ­ვე­ლი მა­სე­ბის­გან. ოღონდ მშვი­დო­ბი­ა­ნი მე­თო­დე­ბით და კონ­ფლიქ­ტე­ბის გა­რე­შე.

წყარო: ambebi.ge/astrology/
615
1 წლ, 11 თ წინ