მაისის მნიშვნელოვანი მოვლენები: დაბნელებების დერეფანი, ბრძოლის სურვილი და ჯადოსნური დღე

მა­ი­სი დატ­ვირ­თუ­ლია სა­ინ­ტე­რე­სო მოვ­ლე­ნე­ბით. თვე მზის და­ნე­ლე­ბით და დაბ­ნე­ლე­ბის დე­რეფ­ნის გახ­სნით და­ი­წყო, რო­მე­ლიც 16 მა­ისს მო­რი­ელ­ში მთვა­რის დაბ­ნე­ლე­ბით დას­რულ­დე­ბა. მზე 21 მა­ი­სამ­დე კუ­რო­ში იქ­ნე­ბა. ეს არის სიყ­ვა­რუ­ლის, ჰარ­მო­ნი­ის, ფი­ნან­სე­ბის, ღი­რე­ბუ­ლე­ბე­ბის, სტა­ბი­ლუ­რო­ბის სიმ­ბო­ლო. ადა­მი­ა­ნი მო­მარ­თუ­ლია სა­კუ­თარ კე­თილ­დღე­ო­ბა­ზე, კომ­ფორ­ტის შექ­მნა­ზე. გა­ი­ნე­ბივ­რეთ თავი ლა­მა­ზი, ძვი­რად ღი­რე­ბუ­ლი ნივ­თე­ბით, გემ­რი­ე­ლო­ბე­ბით, მაგ­რამ თუ ზედ­მე­ტი წონა გა­წუ­ხებთ, მო­ე­რი­დეთ ტკბი­ლე­უ­ლის ჭა­მას. მო­საფრ­თხი­ლე­ბე­ლია ყელი. 22 მა­ი­სი­დან 21 ივ­ნი­სის ჩათ­ვლით მზე ტყუპ­ში იქ­ნე­ბა. მო­ი­მა­ტებს გა­და­ად­გი­ლე­ბის, კო­მუ­ნი­კა­ცი­ის სურ­ვი­ლი; გახ­დე­ბით აქ­ტი­უ­რი, ცნო­ბის­მოყ­ვა­რე, გახ­შირ­დე­ბა ინ­ფორ­მა­ცი­ის მი­ღე­ბა-გა­ცე­მა. ახლა კი მოვ­ყვეთ თე­მებს თან­მიმ­დევ­რუ­ლად.

30 აპ­რი­ლი­დან 23 მა­ი­სამ­დე მერ­კუ­რი ტყუპ­ში იქ­ნე­ბა. მო­გინ­დე­ბათ სხვა­დას­ხვა სას­წავ­ლო კურ­სზე, ლექ­ცი­ებ­ზე დას­წრე­ბა, ურ­თი­ერ­თო­ბე­ბის გა­უმ­ჯო­ბე­სე­ბა, კავ­ში­რე­ბის დამ­ყა­რე­ბა. მარ­ტი­ვად შეძ­ლებთ სა­ჭი­რო ინ­ფორ­მა­ცი­ე­ბი­სა და ადა­მი­ა­ნე­ბის მო­ძებ­ნას. 10 მა­ი­სი­დან (3 ივ­ნი­სის ჩათ­ვლით) მერ­კუ­რი რეტ­როგ­რა­დუ­ლი ხდე­ბა და ეცა­დეთ, ამ პე­რი­ოდ­ში მეტი დრო და­უთ­მოთ წარ­სულ­ში დაშ­ვე­ბუ­ლი საქ­მე­ე­ბის გა­მოს­წო­რე­ბას. ეს არის გა­და­კე­თე­ბის, გა­უმ­ჯო­ბე­სე­ბის დრო. ახა­ლი საქ­მე­ე­ბი, სა­ბუ­თე­ბის შედ­გე­ნა და მგზავ­რო­ბაც კი გან­სა­კუთ­რე­ბულ დაკ­ვირ­ვე­ბას სა­ჭი­რო­ებს. სა­უ­კე­თე­სო დროა უკვე და­წყე­ბუ­ლი საქ­მე­ე­ბის და­სას­რუ­ლებ­ლად. საფრ­თხი­ლო დღეა 21 მა­ი­სი, ამ დღეს მაქ­სი­მა­ლუ­რად დაკ­ვირ­ვე­ბუ­ლი იყა­ვით დო­კუ­მენ­ტებ­თან, მგზავ­რო­ბი­სას, მი­მო­წე­რი­სას, მო­ე­რი­დეთ გა­ურ­კვევ­ლო­ბებს ახ­ლობ­ლებ­თან. შე­ფერ­ხე­ბებს მშვი­დად შეხ­ვდით. 23 მა­ი­სი­დან 13 ივ­ნი­სამ­დე მერ­კუ­რი რეტ­როგ­რა­დუ­ლი სვლით კუ­რო­ში დაბ­რუნ­დე­ბა. გახ­დე­ბა მე­ტად დინ­ჯი, გა­აზ­რე­ბუ­ლი, სუ­ბი­ექ­ტუ­რი, და­ფიქ­რე­ბუ­ლი, პრაგ­მა­ტუ­ლი. მო­მარ­თუ­ლი სა­კუ­თა­რი საქ­მე­ე­ბის სა­თა­ვი­სოდ მოგ­ვა­რე­ბა­ზე. მერ­კუ­რი კირჩხიბ­ში 5 ივ­ლისს გა­და­ვა.

15 აპ­რი­ლი­დან 25 მა­ი­სამ­დე მარ­სი თევ­ზებ­შია. მარ­სი არის ჩვე­ნი ენერ­გია, ქმე­დე­ბა. თევ­ზებ­ში მარ­სის მოქ­მე­დე­ბა ცოტა შე­ნე­ლე­ბუ­ლია, ვზარ­მა­ცობთ, პა­სი­უ­რე­ბი ვართ. მე­ტად ორი­ენ­ტი­რე­ბუ­ლე­ბი მსუ­ბუ­ქი ვალ­დე­ბუ­ლე­ბე­ბის შეს­რუ­ლე­ბა­ზე, უსაქ­მუ­რო­ბა­ზე. 25 მა­ი­სი­დან (5 ივ­ლი­სამ­დე) მარ­სი ვერ­ძში, თა­ვი­სი მარ­თვე­ლო­ბის სახ­ლში გა­და­ვა და ვიგ­რძნობთ ენერ­გი­ის მო­ზღვა­ვე­ბას, თი­თო­ე­უ­ლი მზად იქ­ნე­ბა შე­უ­პოვ­რად მოქ­მე­დე­ბის­თვის და შე­იძ­ლე­ბა ზო­გი­ერთ ადა­მი­ან­ში აგ­რე­სი­აც კი გა­მოვ­ლინ­დეს, ნუ დაგ­ვა­ვი­წყდე­ბა, რომ მარ­სი ომის პლა­ნე­ტა­ცაა. ამი­ტომ, მაქ­სი­მა­ლუ­რი სიფრ­თხი­ლე გვმარ­თებს ყვე­ლას და ყვე­ლა­ფერ­ში. გან­სა­კუთ­რე­ბით მათ, ვისი საქ­მი­ა­ნო­ბაც და­კავ­ში­რე­ბუ­ლია მჭრელ და ცე­ცხლო­ვან ინ­სტრუ­მენ­ტებ­თან. 29 მა­ისს კი მარ­სი შე­უ­ერ­თდე­ბა იუ­პი­ტერს და შე­იძ­ლე­ბა მარსმა მთე­ლი თა­ვი­სი შე­საძ­ლებ­ლო­ბა და უნა­რე­ბი გა­ათ­მა­გე­ბუ­ლად გა­მო­ავ­ლი­ნოს. ამას­თან, იუ­პი­ტე­რი გარ­და იმი­სა, რომ არის გა­ფარ­თო­ე­ბის, არის კი­დევ უცხო­ე­თის, სა­ერ­თა­შო­რი­სო პო­ლი­ტი­კის აღმნიშ­ვნე­ლი პლა­ნე­ტა და მო­ე­რი­დეთ კონ­ფლიქტს უცხო­ე­ლებ­თან, სა­ზღვარ­გა­რეთ, ნუ გა­ამ­წვა­ვებთ სა­ერ­თა­შო­რი­სო ურ­თი­ერ­თო­ბებს. გა­იხ­სე­ნეთ, რა ხდე­ბო­და 2020 წლის 20 მარტს (პლუს მი­ნუს 2-3 დღე); ამა­ვე წლის 4 აგ­ვის­ტოს, 19 ოქ­ტომ­ბერს. 2021 წლის 23 იან­ვარს, 29 ივ­ლისს 8 დე­კემ­ბერს. ამ დღე­ებ­ში მარ­სი და პლუ­ტო­ნი და­ძა­ბულ ას­პექ­ტებს ქმნიდ­ნენ და მოვ­ლე­ნე­ბი ჩვენ­ზეც აი­სა­ხე­ბო­და. შე­იძ­ლე­ბა გან­მე­ორ­დეს მოვ­ლე­ნე­ბი. უმ­ჯო­ბე­სია, მა­შინ და­წყე­ბუ­ლი კონ­ფლიქ­ტუ­რი სი­ტუ­ა­ცი­ე­ბი ახლა მშვი­დო­ბი­ა­ნად მო­აგ­ვა­როთ, ვიდ­რე ახალ უსი­ა­მოვ­ნე­ბებ­ში გა­ეხ­ვეთ.

4 აპ­რი­ლი­დან 2 მა­ი­სამ­დე ვე­ნე­რაც თევ­ზებ­შია. მო­მა­ტე­ბუ­ლია თა­ნაგ­რძნო­ბა, სიყ­ვა­რუ­ლის გა­მო­ხატ­ვა და ზოგ­ჯერ სა­კუ­თა­რი თა­ვის სხვის­თვის მსხვერ­პლად შე­წირ­ვაც. გა­ნა­ხორ­ცი­ე­ლეთ შე­მოქ­მე­დე­ბი­თი იდე­ე­ბი. 2 მა­ი­სი­დან კი ვე­ნე­რა ვერძს ეს­ტუმ­რე­ბა. ამ პე­რი­ო­დი­დან ურ­თი­ერ­თო­ბა­ში მო­მა­ტე­ბუ­ლი იქ­ნე­ბა ვნე­ბა, ცე­ცხლოვ­ნე­ბა. მო­გინ­დე­ბათ გარ­შე­მო მყო­ფე­ბის ყუ­რა­დღე­ბის მიქ­ცე­ვა და სხვე­ბის მო­ხიბ­ვლა. ვერ­ძში ვე­ნე­რა თა­მა­მად ავ­ლენს ლი­დე­რის თვი­სე­ბებს. გახ­შირ­დე­ბა სპონ­ტა­ნუ­რი სა­ყიდ­ლე­ბი. შე­იძ­ლე­ბა სწრა­ფად გა­ა­ბათ სა­სიყ­ვა­რუ­ლო ურ­თი­ერ­თო­ე­ბი. სა­ინ­ტე­რე­სო დღე­ე­ბია 24-28 მა­ი­სი, ამ პე­რი­ოდ­ში მარ­სიც და ვე­ნე­რაც ვერ­ძში არი­ან, აქვე იქ­ნე­ბა იუ­პი­ტე­რიც და გახ­შირ­დე­ბა შეხ­ვედ­რე­ბი, რო­მა­ნე­ბის და­წყე­ბა, იმა­ტებს ვნე­ბა, იმ­პულ­სუ­რო­ბა. ურ­თი­ერ­თო­ბე­ბი გან­ვი­თარ­დე­ბა სწრა­ფად და ემო­ცი­უ­რად. მან­დი­ლოს­ნე­ბი მე­ტად გა­აქ­ტი­ურ­დე­ბი­ან და გა­მო­ავ­ლე­ნენ გაც­ნო­ბის, და­წყვი­ლე­ბის ინი­ცი­ა­ტი­ვას. ამას­თან, მო­ე­რი­დეთ კონ­ფლიქ­ტებს, ურ­თი­ერ­თო­ბე­ბის და­ძაბ­ვას საყ­ვა­რელ ადა­მი­ან­თან. შე­იძ­ლე­ბა და­ას­რუ­ლოთ ურ­თი­ერ­თო­ბის ერთი ეტა­პი და გა­დახ­ვი­დეთ მე­ო­რე­ზე ან თუ პი­რად რუ­კა­ში და­ძა­ბუ­ლი ას­პექ­ტე­ბი გაქვთ, სა­ერ­თოდ გა­წყვი­ტოთ კავ­ში­რი. 28 მა­ი­სი­დან, როცა ვე­ნე­რა კუ­როს ეს­ტუმ­რე­ბა, გახ­შირ­დე­ბა სა­ჩუქ­რე­ბის, სი­ა­მოვ­ნე­ბის მი­ღე­ბის სურ­ვი­ლი. ურ­თი­ერ­თო­ბებ­ში იმა­ტებს რო­მან­ტი­კუ­ლო­ბა და სტა­ბი­ლუ­რო­ბა.

3 მა­ი­სი ჯა­დოს­ნუ­რი დღეა. მას აქ­შაი ტრი­ტია ჰქვია და ვე­დურ კულ­ტუ­რა­ში გან­სა­კუთ­რე­ბით აღი­ნიშ­ნე­ბა. ეს არის წე­ლი­წად­ში ერთი დღე, როცა მზე და მთვა­რე თა­ვი­სი ეგ­ზალ­ტა­ცი­ის ნიშ­ნებ­ში ხვდე­ბი­ან. და ეს არის სა­უ­კე­თე­სო დღე ახა­ლი საქ­მე­ე­ბის და­სა­წყე­ბად, ქორ­წი­ნე­ბის გა­სა­ფორ­მებ­ლად, ფირ­მის და­რე­გის­ტრი­რე­ბის­თვის, უძ­რა­ვი ქო­ნე­ბის სა­ყიდ­ლად, ინ­ვეს­ტი­ცი­ის­თვის, ხელ­შეკ­რუ­ლე­ბე­ბის გა­სა­ფორ­მებ­ლად, ქველ­მოქ­მე­დე­ბის­თვის, ჯან­სა­ღი ცხოვ­რე­ბის და­სა­ნერ­გა­ვად და მავ­ნე ჩვე­ვე­ბის­გან გა­სა­თა­ვი­სუფ­ლებ­ლად.

5 მა­ისს რე­ვო­ლუ­ცი­უ­რი ურა­ნი შე­უ­ერ­დე­ბა მზეს, ენერ­გი­ის გა­ნახ­ლე­ბის დროა, რაც სა­შუ­ა­ლე­ბას მოგ­ვცემს, მოვ­სინ­ჯოთ სა­კუ­თა­რი ძა­ლე­ბი სი­ახ­ლე­ებ­ში, ახა­ლი ინ­ტე­რე­სე­ბი გაგ­ვიჩ­ნდე­ბა. დავ­ფიქ­რდეთ, რისი შეც­ვლა გვსურს. მოგ­ვინ­დე­ბა თა­ნა­მედ­რო ტექ­ნო­ლო­გი­ე­ბის გა­მო­ყე­ნე­ბა, გა­ჯე­ტე­ბის გა­ნახ­ლე­ბა. ზო­გი­ერ­თე­ბი შე­იძ­ლე­ბა აბუნტდნენ არ­სე­ბუ­ლი წე­სე­ბის, წყო­ბის წი­ნა­აღ­მდეგ.

11 მა­ისს იუ­პი­ტე­რი, დიდი ბედ­ნი­ე­რე­ბის პლა­ნე­ტა, რო­მე­ლიც ახლა თევ­ზებ­შია, ცოტა ხნით, 28 ოქ­ტომ­ბრამ­დე, ეს­ტუმ­რე­ბა ვერ­ძის ზო­დი­ა­ქოს. სა­ბო­ლო­ოდ კი ვერ­ძში გა­და­ვა 20 დე­კემ­ბერს. გა­უ­მარ­თლებთ აქ­ტი­ურ, თა­მამ, ამ­ბი­ცი­ურ ადა­მი­ა­ნებს. ვერ­ძე­ბო, გახ­სოვ­დეთ, რომ იუ­პი­ტე­რი თქვენს ნი­შან­ში 12 წე­ლი­წად­ში ერთხელ ხვდე­ბა და ისარ­გებ­ლეთ ამ ტრან­ზი­ტით, რათა გა­ი­უმ­ჯო­ბე­სოთ ცხოვ­რე­ბის სხვა­დას­ხვა სფე­რო. იუ­პი­ტე­რის ვერ­ძში ყოფ­ნის დროს მო­ი­მა­ტებს აზარ­ტუ­ლო­ბა, ლი­დე­რო­ბის სურ­ვი­ლი. ჩა­ერ­თეთ კონ­კურ­სებ­ში, შე­ჯიბ­რე­ბებ­ში. ამას­თან, უნდა გაფრ­თხილ­დეთ, რომ არ გა­და­იწ­ვათ.

მთვა­რის დაბ­ნე­ლე­ბას ვე­ლო­დე­ბით 16 მა­ისს მო­რი­ე­ლის ნი­შან­ში, 08:15-ზე. ეს არის ტრანსფორ­მა­ცი­ის დღე, შე­იძ­ლე­ბა გა­მოვ­ლინ­დეს სა­ი­დუმ­ლო­ე­ბე­ბი. მი­ი­ღებთ შე­დეგს ადრე და­წყე­ბუ­ლი საქ­მის­გან შე­იძ­ლე­ბა იმ საქ­მი­საც, რაც 6 თვის ან 18-19 წლის წინ და­ი­წყეთ. იყა­ვით ფრთხი­ლი, არ და­უშ­ვათ შეც­დო­მე­ბი, უმ­ჯო­ბე­სია გა­მო­ას­წო­როთ. სი­ზუს­ტე გმარ­თებთ ყვე­ლა­ფერ­ში. იმოქ­მე­დეთ ცივი გო­ნე­ბით. სა­უ­კე­თე­სო დროა კონ­ფლიქ­ტე­ბის მო­საგ­ვა­რებ­ლად, მაგ­რამ ნუ ჩა­ერ­თვე­ბით ახ­ლებ­ში. მოგ­ვი­ა­ნე­ბით სავ­სემ­თავ­რე­ო­ბა­სა და მთვა­რის დაბ­ნე­ლე­ბა­ზე სტა­ტი­ას შე­მოგ­თა­ვა­ზებთ, ას­ტრო­ლო­გი­უ­რი პროგ­ნო­ზით.

30 მა­ისს 15:30-ზე ახალმთვა­რე­ო­ბას ვე­ლო­დე­ბით ტყუ­პის ზო­დი­ა­ქო­ში. ამ დღეს და­ი­ხუ­რე­ბა დაბ­ნე­ლე­ბე­ბის დე­რე­ფა­ნი. ცოტა და­ძა­ბუ­ლი დღეა, ამი­ტომ, ფრთხი­ლად იყა­ვით. კარ­გი დღეა კო­მუ­ნი­კა­ცი­ე­ბის­თვის, მო­ლა­პა­რა­კე­ბე­ბის­თვის. მი­უბ­რუნ­დით და­წყე­ბულ საქ­მე­ებს, გა­და­ხე­დეთ, გა­მოს­წო­რეთ, მაგ­რამ ხელ­შეკ­რუ­ლე­ბე­ბი დიდი სიფრ­თხი­ლით გა­ა­ფორ­მეთ. მო­ე­რი­დეთ ურ­თი­ერ­თო­ე­ბის და­ძაბ­ვას საყ­ვა­რელ ადა­მი­ან­თან. ახალმთვა­რე­ო­ბა­ზე, რა თქმა უნდა, ვრცელ სტა­ტი­ას შე­მოგ­თა­ვა­ზებთ, ას­ტრო­ლო­გი­უ­რი პროგ­ნო­ზით.

ბედ­ნი­ერ და მშვი­დო­ბი­ან მა­ისს გი­სურ­ვებთ!

წყარო: ambebi.ge/astrology/
722
1 წლ, 10 თ წინ