მზის დაბნელება კუროში: მოხდება ღირებულებების გადაფასება, ცვლილებები ფინანსურ სფეროში, პროგნოზი ზოდიაქოს ყველა ნიშნისთვის

მა­ი­სი სა­ინ­ტე­რე­სო მოვ­ლე­ნე­ბი­თაა აღ­სავ­სე და უკვე პირ­ველ­ში, 00:28-ზე კუ­როს ზო­დი­ა­ქო­ში მზის დაბ­ნე­ლე­ბას ვე­ლო­დე­ბით. მზის დაბ­ნე­ლე­ბა ემ­თხვე­ვა ახალმთვა­რე­ო­ბას და ამ დღეს იხ­სნე­ბა დაბ­ნე­ლე­ბე­ბის დე­რე­ფა­ნი, რო­მე­ლიც გაგ­რძელ­დე­ბა 16 მა­ი­სამ­დე და დას­რულ­დე­ბა სავ­სემ­თვა­რო­ბა­ზე მთვა­რის დაბ­ნე­ლე­ბით მო­რი­ე­ლის ნი­შან­ში. ამ­გვა­რად, აქ­ტი­უ­რია კურო-მო­რი­ე­ლის ღერ­ძი. მაქ­სი­მა­ლუ­რი ყუ­რა­დღე­ბა მი­აქ­ცი­ეთ ფი­ნან­სუ­რი სა­კი­თხე­ბის მოგ­ვა­რე­ბას, სა­ბირ­ჟო და სა­ბან­კო თე­მებს, ფუ­ლის და­ბან­დე­ბას.

დაბ­ნე­ლე­ბე­ბის დე­რე­ფა­ნი - პირ­ვე­ლი-16 მა­ი­სის პე­რი­ო­დი - სა­ინ­ტე­რე­სო დროა და და­აკ­ვირ­დით რა მოხ­დე­ბა. თქვენს თი­თო­ე­ულ ნა­ბიჯს, საქ­მეს და ადა­მი­ანს, ვინც ამ პე­რი­ოდ­ში გა­მოჩ­ნდე­ბა თქვენს ცხოვ­რე­ბა­ში, გან­სა­კუთ­რე­ბუ­ლი მნიშ­ვნე­ლო­ბა აქვს. ამ პე­რი­ოდ­ში და­წყე­ბულ­მა მოვ­ლე­ნებ­მა შე­იძ­ლე­ბა 6 თვის ან 18 წლის შემ­დეგ შე­გახ­სე­ნონ თავი. ამას­თან, გა­იხ­სე­ნეთ, რა ხდე­ბო­და 2004 წლის 19 აპ­რილს, სწო­რედ ასე­თი მზის დაბ­ნე­ლე­ბა გვქონ­და მა­ში­ნაც. რა სფე­რო­ებ­ში გქონ­დათ ცვლი­ლე­ბე­ბი.

დაბ­ნე­ლე­ბე­ბის დე­რე­ფან­ში ნუ მი­ი­ღებთ მნიშ­ვნე­ლო­ვან გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბებს, ნუ და­ი­წყებთ საქ­მე­ებს, რომ­ლებ­შიც დარ­წმუ­ნე­ბუ­ლი არ ხართ. მო­ე­რი­დეთ ურ­თი­ერ­თო­ბე­ბის და­ძაბ­ვას, არ იკა­მა­თოთ არა­ვის­თან (მო­მა­ვალ­ში ურ­თი­ერ­თო­ბე­ბის აღ­დგე­ნა გა­გი­ჭირ­დე­ბათ). არ გირ­ჩევთ სამ­სა­ხუ­რის მი­ტო­ვე­ბას. ამ პე­რი­ოდ­ში მო­მა­ტე­ბუ­ლია ემო­ცი­უ­რო­ბა, ამი­ტომ, მაქ­სი­მა­ლუ­რად ფრთხი­ლი და გა­წო­ნას­წო­რე­ბუ­ლი იყა­ვით. არ აჰ­ყვეთ ში­შებს, ნე­გა­ტივს. სა­ინ­ტე­რე­სო ისაა, რომ ზო­გი­ერ­თმა შე­იძ­ლე­ბა ვერც კი იგ­რძნოთ დაბ­ნე­ლე­ბე­ბის დე­რე­ფან­ში მომ­ხდა­რი უსი­ა­მოვ­ნე­ბე­ბი. ზოგ­მა კი მძაფ­რად გა­ნი­ცა­დოთ, ყვე­ლა­ფე­რი პი­რად რუ­კა­ში პლა­ნე­ტე­ბი­სა და მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი წერ­ტი­ლე­ბის გან­ლა­გე­ბა­ზეა და­მო­კი­დე­ბუ­ლი.

მზის დაბ­ნე­ლე­ბა ყო­ველ­თვის ახალმთვა­რე­ო­ბა­ზე ხდე­ბა. მთვა­რე თით­ქოს მზეს ეფა­რე­ბა, მაგ­რამ სა­ში­ში მზის დაბ­ნე­ლე­ბა­ში არა­ფე­რია. ეს არის გა­ნახ­ლე­ბის, სი­ახ­ლე­ე­ბის დრო. კონ­კრე­ტუ­ლად პირ­ველ მა­ისს კუ­როს ზო­დი­ა­ქო­ში იქ­ნე­ბი­ან მზე და მთვა­რე, მათ­თან მე­გობ­რულ ას­პექტს ქმნის მარ­სი, აქ­ტი­უ­რო­ბის პლა­ნე­ტა, რო­მე­ლიც ენერ­გი­ას გვაძ­ლევს მოქ­მე­დე­ბის­თვის. მზის დაბ­ნე­ლე­ბამ­დე, 30 აპ­რი­ლის ჩათ­ვლით, გა­თა­ვი­სუფ­ლდით უსარ­გებ­ლო ნივ­თე­ბის­გან, არაფ­რის­მომ­ცე­მი საქ­მე­ე­ბის­გან, აგ­რე­სი­უ­ლი, მო­ძა­ლა­დე პი­რე­ბის­გან. რათა მზის დაბ­ნე­ლე­ბის მე­ო­რე დი­ლი­დან ახა­ლი ცხოვ­რე­ბა და­ი­წყოთ.

კუ­რო­ში მზეს­თან და მთვა­რეს­თან ერ­თად არის ურა­ნიც. ამი­ტომ, ნუ გა­გიკ­ვირ­დე­ბათ, თუ მო­მა­ტე­ბუ­ლი იქ­ნე­ბა ქა­ო­სი, ექ­სცენ­ტრი­კუ­ლო­ბა, იმ­პულ­სუ­რო­ბა. ადა­მი­ანს აღარ და­აკ­მა­ყო­ფი­ლებს ჩვე­უ­ლებ­რი­ვი ყოფა, მას მო­უნ­დე­ბა სი­ახ­ლე­ე­ბი, რე­ვო­ლუ­ცია, ცხოვ­რე­ბის ახ­ლე­ბუ­რად და­წყე­ბა. მო­მა­ტე­ბუ­ლია ემო­ცი­უ­რო­ბა და მაქ­სი­მა­ლუ­რად მო­ე­რი­დეთ უკი­დუ­რე­სო­ბას; ნუ მო­იჭ­რით იმ ტოტს, რო­მელ­ზეც ზი­ხართ. კარ­გი იქ­ნე­ბა, თუ ცხოვ­რე­ბას გა­იწ­მინ­დავთ ნე­გა­ტი­ვის­გან, ნაგ­ვის­გან, მავ­ნე ჩვე­ვე­ბის­გან.

კურო, სა­დაც ხდე­ბა მზის დაბ­ნე­ლე­ბა გა­ნა­გებს ფი­ნან­სურ სა­კითხს და ნუ გა­გიკ­ვირ­დე­ბათ მკვეთ­რი ცვლი­ლე­ბე­ბი ამ სფე­რო­ში. გაფრ­თხილ­დით მა­ტე­რი­ა­ლუ­რი სა­კი­თხე­ბის მოგ­ვა­რე­ბი­სას, ფუ­ლის და­ბან­დე­ბი­სას. ერთი სი­ტყვით, მო­უ­ლოდ­ნე­ლი ცვლი­ლე­ბე­ბი გვე­ლის ფი­ნან­სურ, სა­ფონ­დო და სა­ბან­კო სფე­რო­ებ­ში. ამას­თან, მოხ­დე­ბა ღი­რე­ბუ­ლე­ბე­ბის გა­და­ფა­სე­ბა. კურო არის მი­წის სტი­ქია და ცვლი­ლე­ბე­ბი შე­ე­ხე­ბა უძ­რავ ქო­ნე­ბას, ტე­რი­ტო­რი­ებს, სა­ზღვრებს. შე­იძ­ლე­ბა ინო­ვა­ცი­ე­ბი და­ნერ­გოთ აგ­რო­ბიზ­ნეს­ში. მაქ­სი­მა­ლუ­რი დაკ­ვირ­ვე­ბა გმარ­თებთ უძ­რავ ქო­ნე­ბას­თან და­კავ­ში­რე­ბუ­ლი სა­კი­თხე­ბის მოგ­ვა­რე­ბი­სას.

გარ­და ამი­სა, მზის დაბ­ნე­ლე­ბა­ზე სა­სი­ა­მოვ­ნო ას­პექტს ქმნი­ან ვე­ნე­რა (მცი­რე ბედ­ნი­ე­რე­ბა) და იუ­პი­ტე­რი (დიდი ბედ­ნი­ე­რე­ბა), რომ­ლე­ბიც ახლა თევ­ზე­ბის ზო­დი­ა­ქო­ში არი­ან. ეს არის კარ­გი დღე, მაქ­სი­მა­ლუ­რად კე­თი­ლად და ბედ­ნი­ე­რად გა­ა­ტა­რეთ ეს დღე, კე­თილ­დღე­ო­ბის­თვის გა­მო­ი­ყე­ნეთ იგი. პლუ­ტო­ნის გავ­ლე­ნით, რო­მე­ლიც ასე­ვე სა­სი­ა­მოვ­ნო ას­პექტს ქმნის ვე­ნე­რა­სა და იუ­პი­ტერ­თან, გვეძ­ლე­ვა პო­ზი­ტი­უ­რი ტრანსფორ­მა­ცი­ის; ცხოვ­რე­ბის უკე­თე­სო­ბის­კენ შეც­ვლის შე­საძ­ლებ­ლო­ბა.

მზის დაბ­ნე­ლე­ბას მეტ-ნაკ­ლე­ბად იგ­რძნობს ყვე­ლა, მაგ­რამ გან­სა­კუთ­რე­ბით: კუ­როს ზო­დი­ა­ქოს წარ­მო­მად­გენ­ლე­ბი და კონ­კრე­ტუ­ლად ისი­ნი, ვინც და­ი­ბა­დეთ 29 აპ­რი­ლი-4 მა­ი­სი შუ­ა­ლედ­ში. ლო­მე­ბი (2-7 აგ­ვის­ტოს შუ­ა­ლედ­ში და­ბა­დე­ბუ­ლე­ბი); ქალ­წუ­ლე­ბი (პირ­ვე­ლი-6 სექ­ტემ­ბრის შუ­ა­ლედ­ში და­ბა­დე­ბუ­ლე­ბი); მო­რი­ე­ლე­ბი (პირ­ვე­ლი-6 ნო­ემ­ბრის შუ­ა­ლედ­ში და­ბა­დე­ბუ­ლე­ბი); თხის რქე­ბი (30 დე­კემ­ბე­რი-4 იან­ვრის შუ­ა­ლედ­ში და­ბა­დე­ბუ­ლე­ბი) და მერ­წყუ­ლე­ბი (28 იან­ვრი­დან-3 თე­ბერ­ვლის შუ­ა­ლედ­ში და­ბა­დე­ბუ­ლე­ბი). აგ­რეთ­ვე, და­აკ­ვირ­დით, თუ კუ­როს მე-10-12 გრა­დუ­სებ­ში გყავთ პლა­ნე­ტე­ბი ან მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი წერ­ტი­ლე­ბი ან რო­მელ სახ­ლში ხვდე­ბა კუ­როს მე-11 გრა­დუ­სი თქვენს ას­ტრო­ლო­გი­ურ რუ­კა­ში.

გა­ე­ცა­ნით მზის დაბ­ნე­ლე­ბის პროგ­ნოზს თქვე­ნი ზო­დი­ა­ქოს ნიშ­ნის მი­ხედ­ვით:

ვერ­ძი
მეტი დრო უნდა და­უთ­მოთ ფი­ნან­სუ­რი სა­კი­თხე­ბის მოგ­ვა­რე­ბას, ქო­ნე­ბის დაგ­რო­ვე­ბას. მო­გინ­დე­ბათ ფუ­ლის და­ბან­დე­ბა უძ­რავ ქო­ნე­ბა­ში, სარ­ფი­ან ბიზ­ნეს­ში, ძვი­რად ღი­რე­ბულ ნივ­თებ­ში. შე­იძ­ლე­ბა შე­გეც­ვა­ლოთ საქ­მი­ა­ნო­ბა, გა­მო­ნა­ხოთ შე­მო­სავ­ლის და­მა­ტე­ბი­თი წყა­რო. აი­მაღ­ლებთ თვით­შე­ფა­სე­ბას; თუ თქვე­ნი საქ­მი­ა­ნო­ბა მომ­სა­ხუ­რე­ბის სფე­როს­თა­ნაა კავ­შირ­ში, მო­გინ­დე­ბათ სა­ფა­სუ­რის გაზ­რდა. მოხ­დე­ბა ღი­რე­ბუ­ლე­ბე­ბის გა­და­ფა­სე­ბა.

კურო
კუ­რო­ე­ბო, თქვე­ნი დრო დგე­ბა, უნდა გა­აქ­ტი­ურ­დეთ, მე­ტად გა­მო­ავ­ლი­ნეთ ლი­დე­რის თვი­სე­ბე­ბი, იყა­ვით მი­ზან­სწრა­ფუ­ლი. იზ­რუ­ნეთ ჯან­მრთე­ლო­ბის გა­უმ­ჯო­ბე­სე­ბა­ზე. გა­ი­უმ­ჯო­ბე­სეთ იმი­ჯი, აი­მაღ­ლეთ ინ­ტე­ლექ­ტი, თვით­შე­ფა­სე­ბა. მზის დაბ­ნე­ლე­ბა და­გა­ნახ­ვებთ იმ გზას, რო­მე­ლიც მო­გი­ტანთ წარ­მა­ტე­ბას, პო­პუ­ლა­რო­ბას. შან­სი მო­გე­ცე­მათ თავი და­აღ­წი­ოთ სირ­თუ­ლე­ებს. მო­ე­რი­დეთ ურ­თი­ერ­თო­ბე­ბის და­ძაბ­ვას საქ­მი­ან და სა­სიყ­ვა­რუ­ლო პარტნი­ო­რებ­თან. მარ­ტო­ხე­ლებს სა­სი­ა­მოვ­ნო ნაც­ნო­ბო­ბა გე­ლო­დე­ბათ.

ტყუ­პი
უნდა დას­რულ­დეს ერთი ეტა­პი და და­ი­წყოს მე­ო­რე, მზის ამ დაბ­ნე­ლე­ბა­ზე უნდა და­ას­რუ­ლოთ და­წყე­ბუ­ლი საქ­მე­ე­ბი, პრო­ექ­ტე­ბი, უნდა მო­ი­ცი­ლოთ ყვე­ლა­ფე­რი ძვე­ლი და უსარ­გებ­ლო და გა­მო­უ­თა­ვი­სუფ­ლოთ ად­გი­ლი ახალს. მო­ი­ცი­ლებთ სირ­თუ­ლე­ებს, პა­სუ­ხის­მგებ­ლო­ბას, რაც ტვირ­თად გე­დოთ მხრებ­ზე. თუ აქამ­დე იზო­ლა­ცი­ა­ში იყა­ვით ან და­ხუ­რუ­ლი ტი­პის და­წე­სე­ბუ­ლე­ბა­ში, თა­ვის დაღ­წე­ვის შე­საძ­ლებ­ლო­ბა მო­გე­ცე­მათ. გა­მო­ნა­ხეთ დრო შე­მოქ­მე­დე­ბი­თი იდე­ე­ბის გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბის­თვის, სუ­ლი­ე­რი ცხოვ­რე­ბის­თვის. თუ აქამ­დე ფა­რუ­ლი სა­სიყ­ვა­რუ­ლო ურ­თი­ერ­თო­ბა გქონ­დათ ან შე­მო­სავ­ლის წყა­რო, მო­გინ­დე­ბათ მათი გა­მოვ­ლე­ნა. კარ­გი იქ­ნე­ბა, თუ ცოტა ხნით გან­მარ­ტოვ­დე­ბით, სიმ­შვი­დე­ში და­ის­ვე­ნებთ.

კირჩხი­ბი
სო­ცი­ა­ლუ­რად უნდა გა­აქ­ტი­ურ­დეთ. შე­იძ­ლე­ბა ახალ კო­ლექ­ტივ­ში მო­გი­წი­ოთ გა­ერ­თი­ა­ნე­ბამ და ეს შე­იძ­ლე­ბა იყოს სამ­სა­ხუ­რის, სწავ­ლის ან პი­რა­დი მი­ზე­ზით. ან თა­ნა­მო­აზ­რე­ებ­თან ერ­თად და­ი­წყოთ ახა­ლი საქ­მი­ა­ნო­ბა. ცვლი­ლე­ბე­ბი გე­ლით გა­რე­მოც­ვა­ში: შე­გეც­ვლე­ბათ სა­მე­გობ­რო წრე. სა­უ­კე­თე­სო დროა ინ­ტერ­ნეტ­თან, სო­ცი­ა­ლურ ქსე­ლებ­თან და­კავ­ში­რე­ბით თქვე­ნი იდე­ე­ბის რე­ა­ლი­ზე­ბის­თვის; შე­იძ­ლე­ბა ბლო­გი გა­ა­კე­თოთ. ზო­გი­ერ­თი გა­და­წყვეტთ, მო­მავ­ლის პრო­ფე­სი­ას და­ე­უფ­ლოთ. პი­რად ცხოვ­რე­ბა­შიც სა­სი­ა­მოვ­ნო ცვლი­ლე­ბე­ბი გე­ლით. გან­სა­კუთ­რე­ბით, თუ მე­სა­მედ აპი­რებთ და­ქორ­წი­ნე­ბას. ან შე­იძ­ლე­ბა ბედი და­უ­კავ­ში­როთ შვი­ლი­ან ადა­მი­ანს და მას­ზე იზ­რუ­ნოთ. გახ­დე­ბით ნათ­ლია და იზ­რუ­ნებთ ბავ­შვზე.

ლომი
და­ი­სა­ხეთ მიზ­ნე­ბი, რო­მელ­თა გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბაც დიდ წარ­მა­ტე­ბას მო­გი­ტანთ. კა­რი­ე­რა­ში გე­ლით წინსვლა, და­წი­ნა­უ­რე­ბა ან შე­იძ­ლე­ბა პენ­სი­ა­ში გას­ვლა გა­და­წყვი­ტოთ. შე­გეც­ვლე­ბათ ხელ­მძღვა­ნე­ლო­ბა. შე­ი­ძენთ უძ­რავ ქო­ნე­ბას, გა­დახ­ვალთ ახალ ბი­ნა­ში; და­ქორ­წინ­დე­ბით ან პი­რი­ქით, შე­იძ­ლე­ბა თა­ვი­სუფ­ლე­ბა მო­ი­პო­ვოთ. აი­მაღ­ლებთ სტა­ტუსს, და­ი­წყებთ პი­რად ბიზ­ნესს, საქ­მი­ა­ნო­ბას, რაც სო­ცი­უმ­ში პო­პუ­ლა­რო­ბას მო­გი­ტანთ. ვერ გე­ტყვით, რომ მარ­ტი­ვად მი­აღ­წევთ ყვე­ლა­ფერს, მაგ­რამ სირ­თუ­ლე­ე­ბის გა­და­ლახ­ვის შემ­დეგ უფრო ია­მა­ყებთ შე­დე­გით.

ქალ­წუ­ლი
უმაღ­ლეს­ში გა­აგ­რძე­ლებთ სწავ­ლას ან შე­იძ­ლე­ბა თა­ვად გა­და­წყვი­ტოთ პე­და­გო­გო­ბა. გა­გიმ­ძაფ­რდე­ბათ ინ­ტე­რე­სი უცხო­ე­თი­სად­მი: ეს შე­იძ­ლე­ბა და­კავ­ში­რე­ბუ­ლი იყოს საქ­მი­ა­ნო­ბას­თან, მოგ­ზა­უ­რო­ბას­თან, ქორ­წი­ნე­ბას­თან ან სწავ­ლას­თან. მზის დაბ­ნე­ლე­ბის დროს მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნია სტრა­ტე­გია, ვიდ­რე ტაქ­ტი­კა, ნუ იქ­ნე­ბით დე­ტა­ლებ­ზე ჩა­კირ­კი­ტე­ბუ­ლი, და­ი­სა­ხეთ გლო­ბა­ლუ­რი მიზ­ნე­ბი. სა­უ­კე­თე­სო დროა პუბ­ლი­კა­ცი­ე­ბის გა­მოქ­ვეყ­ნე­ბის­თვის, სა­მეც­ნი­ე­რო საქ­მი­ა­ნო­ბის­თვის. თქვენს სა­სარ­გებ­ლოდ მოგ­ვარ­დე­ბა სა­სა­მარ­თლო საქ­მე­ე­ბი, შე­იძ­ლე­ბა გა­ი­გოთ, რომ შვი­ლიშ­ვი­ლი გე­ყო­ლე­ბათ.

სას­წო­რი
მზის დაბ­ნე­ლე­ბა გა­მო­ავ­ლენს ფი­ნა­ნურს თე­მას. უნდა გა­მო­ნა­ხოთ შე­მო­სავ­ლის და­მა­ტე­ბი­თი წყა­რო. პარტნი­ორ­თან ერ­თად უნდა შე­ად­გი­ნოთ ბი­უ­ჯე­ტი. ამ პე­რი­ოდ­ში გა­ის­ტუმ­რებთ ვალს, გა­თა­ვი­სუფ­ლდე­ბით რთუ­ლი ფი­ნან­სუ­რი ვალ­დე­ბუ­ლე­ბის­გან. ზო­გი­ერ­თმა შე­იძ­ლე­ბა მი­ი­ღოთ დახ­მა­რე­ბა სა­ხელ­მწი­ფოს­გან, მემ­კვიდ­რე­ო­ბა. გა­და­წყვეტთ ფუ­ლის და­ბან­დე­ბას ან ადრე და­ბან­დე­ბუ­ლის­გან მი­ი­ღებთ სარ­გე­ბელს. გა­თა­ვი­სუფ­ლდე­ბით მავ­ნე ჩვე­ვე­ბის­გან, ფსი­ქო­ლო­გი­უ­რი და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბის­გან. გა­და­წყვეტთ ეზო­ტე­რი­კუ­ლი თე­მე­ბის შეს­წავ­ლა. გა­ი­ჩენთ ახალ სექ­სუ­ა­ლურ პარტნი­ორს. და­ინ­ტე­რეს­დე­ბით ეზო­ტე­რი­კით, დე­ტექ­ტი­ვე­ბით.

მო­რი­ე­ლი
ცვლი­ლე­ბე­ბი გე­ლით პარტნი­ო­რულ (საქ­მი­ან და სა­სიყ­ვა­რუ­ლო) ურ­თი­ერ­თო­ბა­ში - უნდა გა­ა­უმ­ჯო­ბე­სოთ არ­სე­ბუ­ლი კავ­ში­რი ან შე­იძ­ლე­ბა გა­ი­ჩი­ნოთ ახა­ლი, ან და­შორ­დეთ ძველს, თუ რამე არ გაკ­მა­ყო­ფი­ლებთ. ზო­გი­ერ­თმა შე­იძ­ლე­ბა ან­გა­რე­ბით გა­და­წყვი­ტოთ და­ქორ­წი­ნე­ბა. და­ი­სა­ხეთ ახა­ლი სტარ­ტე­გია, რომ თა­ნამ­შრომ­ლო­ბა ორი­ვე მხა­რის­თვის იყოს მომ­გე­ბი­ა­ნი. პარტნი­ო­რის ცხოვ­რე­ბა­ში მომ­ხდა­რი ცვლი­ლე­ბე­ბი თქვენ­ზეც იქო­ნი­ებს გავ­ლე­ნას. თუ თქვე­ნი საქ­მი­ა­ნო­ბა და­კავ­ში­რე­ბუ­ლია კლი­ენ­ტებ­თან მუ­შა­ო­ბას­თან, გა­მო­გიჩ­ნდე­ბი­ან ახ­ლე­ბი.

მშვილ­დო­სა­ნი
გა­გი­უმ­ჯო­ბეს­დე­ბათ სა­მუ­შაო პი­რო­ბე­ბი, და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბა კო­ლე­გებ­თან. ზო­გი­ერ­თი გა­და­წყვეტთ, გა­ი­უმ­ჯო­ბე­სოთ სა­ცხოვ­რე­ბე­ლი პი­რო­ბე­ბი ან უკე­თეს პი­რო­ბებ­ში გა­დახ­ვი­დეთ სა­ცხოვ­რებ­ლად. იზ­რუ­ნეთ ჯან­მრთე­ლო­ბა­ზე. მი­ე­ცით სა­კუ­თარ თავს დას­ვე­ნე­ბის უფ­ლე­ბა; კარ­გი იქ­ნე­ბა მა­სა­ჟი, სპორ­ტი, სპა-პრო­ცე­დუ­რე­ბი. გა­ი­უმ­ჯო­ბე­სეთ ძი­ლი­სა და კვე­ბის რე­ჟი­მი. კარ­გი იქ­ნე­ბა, თუ გა­თა­ვი­სუფ­ლდე­ბით მავ­ნე ჩვე­ვე­ბის­გან და და­ნერ­გავთ ცხოვ­რე­ბის ჯან­საღ წესს. ზო­გი­ერ­თი გა­და­წყვეტთ, შე­ი­ძი­ნოთ ახა­ლი ში­ნა­უ­რი ცხო­ვე­ლი. ან შე­იძ­ლე­ბა ოჯახ­ში ახა­ლი დამ­ხმა­რე აიყ­ვა­ნოთ.

თხის რქა
რო­მან­ტი­კუ­ლი და შე­მოქ­მე­დე­ბი­თი პე­რი­ო­დი გე­წყე­ბათ. სა­სი­ა­მოვ­ნო ცვლი­ლე­ბე­ბი გე­ლით პი­რად ცხოვ­რე­ბა­ში. მარ­ტო­ხე­ლე­ბი გა­იც­ნობთ სა­ინ­ტე­რე­სო ადა­მი­ანს. შე­იძ­ლე­ბა გა­გიჩ­ნდეთ ახალ ჰობი, გა­ტა­ცე­ბა, გა­ნა­ხორ­ცი­ე­ლოთ ახა­ლი შე­მოქ­მე­დე­ბი­თი იდე­ე­ბი. ზო­გი­ერ­თი გა­ი­უმ­ჯო­ბე­სებთ მა­ტე­რი­ა­ლურ მდგო­მა­რე­ო­ბას შე­მოქ­მე­დე­ბი­თი იდე­ე­ბის გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბით. თქვენს ცხოვ­რე­ბა­ში იმა­ტებს დღე­სა­სა­წუ­ლე­ბი, კულ­ტუ­რულ ღო­ნის­ძი­ე­ბებ­ზე დას­წრე­ბის სურ­ვი­ლი. სა­სი­ა­მოვ­ნო ცვლი­ლე­ბე­ბი ელით ცხოვ­რე­ბა­ში თქვენს შვი­ლებს. ან შე­იძ­ლე­ბა გა­ი­გოთ, რომ შვი­ლი გე­ყო­ლე­ბათ.

მერ­წყუ­ლი
მეტი უყუ­რა­დღე­ბა უნდა მი­აქ­ცი­ოთ ოჯახს; აქ­ტი­უ­რად უნდა ჩა­ერ­თოთ სა­ო­ჯა­ხო საქ­მე­ე­ბის მოგ­ვა­რე­ბა­ში. თქვე­ნი ყუ­რა­დღე­ბა დას­ჭირ­დე­ბა მშობ­ლებს, ასა­კით უფ­როს ნა­თე­სა­ვებს; გა­ა­უმ­ჯო­ბე­სეთ მათ­თან და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბა. დაკ­ვირ­ვე­ბა გმარ­თებთ უძ­რავ ქო­ნე­ბას­თან და­კავ­ში­რე­ბუ­ლი სა­კი­თხე­ბის მოგ­ვა­რე­ბი­სას. შე­იძ­ლე­ბა შე­იც­ვა­ლოთ მი­სა­მარ­თი, ემიგ­რა­ცი­ა­ში წახ­ვი­დეთ ან თუ უკვე ხართ, სამ­შობ­ლო­ში დაბ­რუნ­დეთ; გა­ა­კე­თოთ რე­მონ­ტი, გა­ნა­ახ­ლოთ ინ­ტე­რი­ე­რი. ზო­გი­ერ­თმა შე­იძ­ლე­ბა და­ქორ­წი­ნე­ბა გა­და­წყვი­ტოთ და ზოგ­მა პი­რი­ქით - ცალ­კე ცხოვ­რე­ბა. ან ოჯახ­ში ახა­ლი წევ­რი შე­მო­გე­მა­ტოთ.

თევ­ზე­ბი
მე­ტად აქ­ტი­უ­რი და ენერ­გი­უ­ლი გახ­დე­ბით, მო­ი­მა­ტებს გა­და­ად­გი­ლე­ბის სურ­ვი­ლი. გახ­შირ­დე­ბა მი­მოს­ვლა და მივ­ლი­ნე­ბა ახლო მან­ძილ­ზე. იო­ლად მო­აგ­ვა­რებთ დო­კუ­მენ­ტებ­თან და­კავ­ში­რე­ბულ სა­კი­თხებს. მო­გინ­დე­ბათ სხვა­დას­ხვა სას­წავ­ლო კურ­სზე დას­წრე­ბა (მა­გა­ლი­თად, ავ­ტო­მო­ბი­ლის მარ­თვის), კვა­ლი­ფი­კა­ცი­ის ამაღ­ლე­ბა. ზო­გი­ერ­თი გა­და­წყვეტთ, შე­ი­ძი­ნოთ, გა­ნა­ახ­ლოთ გა­ჯე­ტე­ბი, ავ­ტო­მო­ბი­ლი. იქ­ნე­ბით კარ­გად ინ­ფორ­მი­რე­ბუ­ლი. გახ­შირ­დე­ბა შეხ­ვედ­რე­ბი და-ძმებ­თან, კლა­სე­ლებ­თან. გა­გი­უმ­ჯო­ბეს­დე­ბათ და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბა მე­ზობ­ლებ­თან. ზო­გი­ერ­თი ინ­ტერ­ნე­ტით გა­და­წყვეტთ საქ­მი­ა­ნო­ბას ან თქვე­ნი ნა­წარ­მის გა­ყიდ­ვას.

წყარო: ambebi.ge/astrology/
448 ნახვა
29-04-2022, 01:35