იდეალური მამაკაცი ზოდიაქოს ქალი ნიშნებისთვის

ვერ­ძი ქა­ლის­თვის პარტნი­ო­რი ნამ­დვი­ლი ჯენტლმე­ნი უნდა იყოს. ზრდი­ლო­ბი­ა­ნი, ყუ­რა­დღე­ბი­ა­ნი. უნდა უყ­ვარ­დეს სა­კუ­თა­რი თავი და შე­ეძ­ლოს სიყ­ვა­რუ­ლის სხვე­ბის­თვი­საც გა­ზი­ა­რე­ბა. რაც შე­ე­ხე­ბა ფი­ზი­კუ­რო­ბას, უნდა ჰქონ­დეს კარ­გი აღ­ნა­გო­ბა, უფრო გამ­ხდა­რი უნდა იყოს, ვიდ­რე სრუ­ლი. ვერძ ქალს ისე­თი მა­მა­კა­ცი მო­ე­წო­ნე­ბა, რო­მე­ლიც გარ­შე­მო მყო­ფე­ბის თვალ­ში, ნე­ბის­მი­ერ სი­ტუ­ა­ცი­ა­ში შეძ­ლებს სიმ­პა­თი­ის გა­მოწ­ვე­ვას. უნდა ჰქონ­დეს მომ­ხიბ­ლა­ვი ღი­მი­ლი და უვ­ლი­დეს სა­კუ­თარ თავს.

კურო ქალი მა­მა­კაც­ში ჯერ ში­ნა­გან ბუ­ნე­ბას აფა­სებს და მერე აქ­ცევს გა­რეგ­ნო­ბას ყუ­რა­დღე­ბას. კუ­როს­თვის იდე­ა­ლუ­რი მა­მა­კა­ცი ბრბო­დან უნდა გა­მო­ირ­ჩე­ო­დეს, ლი­დე­რი უნდა იყოს. სი­ლა­მა­ზი­თაც რომ არ გა­მო­ირ­ჩე­ო­დეს, მუ­დამ უნდა ექ­ცე­ო­დეს ყუ­რა­დღე­ბის ცენ­ტრში. მის გა­რეგ­ნო­ბა­ში რა­ღაც ისე­თი დე­ტა­ლი უნდა იყოს, რაც კუ­როს მი­ი­ზი­დავს. აღ­ნა­გო­ბით, სა­შუ­ა­ლო სი­მაღ­ლის, შავგვრე­მა­ნი მა­მა­კა­ცი, ძლი­ე­რი ენერ­გე­ტი­კი­თა და მე­ტყვე­ლი თვა­ლე­ბით.

ტყუპ ქალს მა­ღა­ლი, მხარ­ბე­ჭი­ა­ნი მა­მა­კა­ცი მოს­წონს, რო­მე­ლიც დიდ ბოსს აგო­ნებს. ასეთ მა­მა­კაცს მა­ღა­ლი შუბ­ლი და მსხვი­ლი ნაკ­ვთე­ბი უნდა ჰქონ­დეს. ამას­თა­ნა­ვე, მა­მა­კაცს უნდა ჰქონ­დეს იუ­მო­რის გრძნო­ბა, უნდა იყოს ნა­კი­თხი, ზრდი­ლო­ბი­ა­ნი. ტყუ­პი ქალი მის გვერ­დით თავს და­ცუ­ლად და მხი­ა­რუ­ლად უნდა გრძნობ­დეს.

კირჩხიბ ქალს მი­უწ­ვდო­მე­ლი მა­მა­კა­ცე­ბი ხიბ­ლავს. მას უნდა ჰქონ­დეს სა­ხის მკაც­რი გა­მო­მე­ტყვე­ლე­ბა, დახ­ვე­წი­ლი მა­ნე­რე­ბი, გა­მოკ­ვე­თი­ლი ცხვი­რი, ნი­კა­პი. სი­მაღ­ლით სა­შუ­ა­ლო­ზე მა­ღა­ლი და გამ­ხდა­რი უნდა იყოს.

ლომ ქალს არა­ო­რი­ნა­რუ­ლი მა­მა­კა­ცე­ბი ხიბ­ლავს. ის არ უნდა ჰგავ­დეს სხვებს არც გა­რეგ­ნო­ბით, არც ჩაც­მის სტი­ლით. მა­ღა­ლი, გამ­ხდა­რი უნდა იყოს, მუქი ქერა თმი­თა და ცი­ფე­რი ან მწვა­ნე თვა­ლე­ბით. შე­იძ­ლე­ბა ცოტა იმ­პულ­სუ­რი და მო­უს­ვე­ნა­რი იყოს.

მზრუნ­ვე­ლი, მო­სიყ­ვა­რუ­ლე და ყუ­რა­დღე­ბი­ა­ნი მა­მა­კა­ცი მო­ე­წო­ნე­ბა ქალ­წულ ქალს . მას უნდა შე­ეძ­ლოს და უყ­ვარ­დეს ლექ­სის წა­კი­თხვა, გი­ტა­რა­ზე დაკ­ვრა, გა­რეგ­ნო­ბით თო­ჯი­ნას უნდა ჰგავ­დეს, – დიდი, მე­ტყვე­ლი თვა­ლე­ბი, ვნე­ბი­ა­ნი ტუ­ჩე­ბი, ღია ფე­რის თმა. შე­იძ­ლე­ბა ცო­ტა­თი პუტ­კუ­ნა იყოს.

სას­წო­რი ქა­ლის ყუ­რა­დღე­ბას პირ­ველ რიგ­ში ძლი­ე­რი და მა­მა­კა­ცუ­რი კაცი მი­ი­პყობს. და­კუნ­თუ­ლი ტანი, გა­ნი­ე­რი მხრე­ბი და უხე­ში სა­ხის ნაკ­ვთე­ბი უნდა ჰქონ­დეს. სი­მაღ­ლით სა­შუ­ა­ლო ან სა­შუ­ა­ლო­ზე ოდ­ნავ მა­ღა­ლი, ქერა ან წი­თუ­რი თმით.

მო­რი­ე­ლი ქა­ლის­თვის იდე­ა­ლუ­რი ვა­რი­ან­ტია მშვი­დი, თავ­შე­კა­ვე­ბუ­ლი მა­მა­კა­ცი, რო­მელ­მაც იცის სა­ზო­გა­დო­ე­ბა­ში მოქ­ცე­ვის წე­სე­ბი. გა­რეგ­ნო­ბით არ უნდა იყოს ძა­ლი­ან მა­ღა­ლი, კარ­გი აღ­ნა­გო­ბის, ცო­ტა­თი სრუ­ლი. უნდა ჰქონ­დეს სი­ა­რუ­ლის დახ­ვე­წი­ლი მა­ნე­რა. მრგვა­ლი პი­რი­სა­ხით, გა­მოკ­ვე­თი­ლი თვა­ლე­ბი­თა და ტუ­ჩე­ბით.

მშვილ­დო­სა­ნი ქა­ლის ყუ­რა­დღე­ბას მა­ღა­ლი, სწრა­ფად და თავ­და­ჯე­რე­ბუ­ლად მო­სი­ა­რუ­ლე მა­მა­კა­ცი მი­ი­პყრობს. ის მუდ­მი­ვად მოძ­რა­ო­ბა­ში, მუ­დამ და­კა­ვე­ბუ­ლია. მას აქვს მა­ღა­ლი შუბ­ლი, ლა­მა­ზი ცხვი­რი და ღია ფე­რის თმა. რო­გორც წესი, სა­კუ­თარ ასაკ­თან შე­და­რე­ბით ახალ­გაზ­რდუ­ლად გა­მო­ი­ყუ­რე­ბა.

მა­მა­კა­ცი, რო­მე­ლიც თხის რქა ქალს მო­ე­წო­ნე­ბა, ყვე­ლას­გან გან­სხვა­ვე­ბუ­ლი უნდა იყოს. ერთი შე­ხედ­ვით მო­რი­დე­ბუ­ლი, ჩუმი, მგრძნო­ბი­ა­რე, ხოლო ახ­ლოს გაც­ნო­ბის შემ­დეგ მე­ტად თა­მა­მი და გულ­გახ­სნი­ლი. გა­რეგ­ნუ­ლად ამ მა­მა­კაცს უნდა ჰქონ­დეს "ბავ­შვუ­რი სი­ლა­მა­ზე". სა­სურ­ვე­ლია, ლა­მა­ზი თვა­ლის ფორ­მა და ხში­რი წამ­წა­მე­ბი ჰქონ­დეს. გა­რეგ­ნო­ბით შე­იძ­ლე­ბა ცოტა სრუ­ლიც იყოს.

თა­ვა­წე­უ­ლი, ამა­ყად მო­სი­ა­რუ­ლე მა­მა­კა­ცი ერთი ნახ­ვით და­ი­პყრობს მერ­წყუ­ლი ქა­ლის გულს. იგი სა­კუ­თარ თავ­ში დარ­წმუ­ნე­ბუ­ლი უნდა იყოს. მკვეთ­რი სა­ხის ნაკ­ვთე­ბი, დიდი ცხვი­რი, მე­ტყვე­ლი თვა­ლე­ბი და მომ­ხიბ­ლა­ვი ღი­მი­ლი უნდა ჰქონ­დეს. ამას­თა­ნა­ვე, წვე­უ­ლე­ბის სული და გული უნდა იყოს, – მხი­ა­რუ­ლი, ლაღი.

თევზ ქალს ძა­ლი­ან ად­ვი­ლად უყ­ვარ­დე­ბა. მას შე­იძ­ლე­ბა ყო­ველ ჯერ­ზე გან­სხვა­ვე­ბუ­ლი გა­რეგ­ნო­ბის მა­მა­კა­ცი მო­ე­წო­ნოს. მაგ­რამ ძი­რი­თა­დად კარ­გი აღ­ნა­გო­ბის, სა­შუ­ა­ლო, ან სა­შუ­ა­ლო­ზე ოდ­ნავ მა­ღალ მა­მა­კაცს ანი­ჭებს უპი­რა­ტე­სო­ბას, რო­მელ­საც დახ­ვე­წი­ლი სა­ხის ნაკ­ვთე­ბი აქვს. შე­იძ­ლე­ბა ცალ-ცალ­კე ნაკ­ვთე­ბი არ უვა­რო­დეს, მაგ­რამ მთლი­ა­ნო­ბა­ში, ისე­თი შარ­მი ჰქონ­დეს, რო­მე­ლიც არც ერთ ქალს არ და­ტო­ვებს გულ­გრილს.

წყარო: ambebi.ge/astrology/
544 ნახვა
12-04-2022, 08:41