ვერძი ქალი

სტა­ტის­ტი­კის მი­ხედ­ვით, ვერ­ძის ზო­დი­ა­ქოს ნიშ­ნით ყვე­ლა­ზე მეტი და­მო­უ­კი­დე­ბე­ლი და ძლი­ე­რი ხა­სი­ა­თის ქალი ევ­ლი­ნე­ბა ქვე­ყა­ნას. თუმ­ცა, პლა­ნე­ტა მარ­სის მა­მა­კა­ცუ­რი ენერ­გე­ტი­კის გავ­ლე­ნა, რო­მე­ლიც ვერძ ქალს და­ბა­დე­ბი­დან მტკი­ცე ხა­სი­ა­თის ფორ­მი­რე­ბა­ში უწყობს ხელს, სუ­ლაც არ ნიშ­ნავს იმას, რომ ეს მათ გა­რეგ­ნულ მა­ხა­სი­ა­თებ­ლებ­ზეც აი­სა­ხე­ბა. უფრო პი­რი­ქით, ბევ­რი ვერ­ძი ქალი, გან­სა­კუთ­რე­ბუ­ლი ქა­ლუ­რი მომ­ხიბ­ვლე­ლო­ბით და შარ­მი­თაა და­ჯილ­დო­ე­ბუ­ლი, რაც მათ მმარ­თვე­ლი პლა­ნე­ტა მარ­სის მა­მა­კა­ცურ ენერ­გე­ტი­კას­თან ერ­თად, კა­რი­ე­რუ­ლი მწვერ­ვა­ლე­ბის და­პყრო­ბა­ში ეხ­მა­რე­ბა. გა­მორ­ჩე­უ­ლი თავ­მოყ­ვა­რე­ო­ბა, სი­ა­მა­ყე და სა­კუ­თა­რი თა­ვის რწმე­ნის გა­სა­ო­ცა­რი უან­რი, ვერძ ქალს გა­მუდ­მე­ბით უბიძ­გებს იმის­კენ, რომ მიღ­წე­უ­ლით არა­სო­დეს დაკ­მა­ყო­ფილ­დეს და ახალ-ახალ სირ­თუ­ლე­ებს შე­ე­ჭი­დოს.

ვერ­ძე­ბის უმ­რავ­ლე­სო­ბა ძალ­ზე იმ­პულ­სუ­რია და გუ­ლის კარ­ნა­ხით უფრო უად­ვილ­დე­ბა ცხოვ­რე­ბა ვიდ­რე გო­ნე­ბით. სწო­რედ ამის მი­ზე­ზია, ხში­რად მათ უხა­სი­ა­თო­ბა­ზე მო­ა­რუ­ლი გა­მო­ნათ­ქვა­მი. ცვა­ლე­ბა­დო­ბა და ად­ვი­ლად აღ­გზნე­ბა­დო­ბა, არ­ცთუ იშ­ვი­ა­თად უშ­ლის ვერძ ქალს ხელს იმა­ში, რომ გარ­შე­მო მიმ­დი­ნა­რე მოვ­ლე­ნე­ბი და ხალ­ხი ობი­ექ­ტუ­რად შე­ა­ფა­სოს, ამი­ტომ იგი ად­ვი­ლად ახერ­ხებს მტრე­ბის შე­ძე­ნას, რაც მას თა­ვის მხრივ დი­დად არც ადარ­დებს. სა­ნამ, ეს ზე­მოხ­სე­ნე­ბუ­ლი მტრე­ბი მის ძვირ­ფას თავ­მოყ­ვა­რე­ო­ბას არ შე­ე­ხე­ბი­ან.

მარ­სით მარ­თუ­ლი ეს ქალ­ბა­ტო­ნი, და­ბა­დე­ბი­დან ლი­დე­რო­ბის მოყ­ვა­რუ­ლი და თავ­ნე­ბაა. ხში­რად იგი, მა­მა­კაც­ზე მეტი ამ­ტა­ნო­ბი­თა და პრინ­ცი­პუ­ლო­ბი­თაც კი გა­მო­ირ­ჩე­ვა, რაც და­მე­თან­ხმე­ბით, სა­უ­კე­თე­სო თვი­სე­ბაა კა­რი­ე­რა­ში წარ­მა­ტე­ბის მი­საღ­წე­ვად. თუმ­ცა, დიდი მუხ­რუ­ჭია ქა­ლის­თვის, პი­რა­დი ცხოვ­რე­ბის მო­სა­წყო­ბად. აბა, რო­მელ მა­მა­კაცს მო­ე­წო­ნე­ბა ქალი, რო­მე­ლიც გა­მუდ­მე­ბით ახ­დენს იმის დე­მონ­სტრი­რე­ბას, რომ ამ უკა­ნას­კნელ­ზე ძლი­ე­რი და ჭკვი­ა­ნია. თუმ­ცა აქვე მინ­და ვთქვა ისიც, რომ ხა­სა­ი­თის სიმ­ტკი­ცე და გა­მოკ­ვე­თი­ლი ლი­დე­რუ­ლი თვი­სე­ბე­ბი, სუ­ლაც არ უშ­ლის ვერძ ქალს ხელს, იმა­ში რომ გუ­ლის სიღ­რმე­ში რო­მან­ტი­კო­სად და გა­მო­უს­წო­რე­ბელ იდე­ა­ლის­ტად დარ­ჩეს მთე­ლი ცხოვ­რე­ბის მან­ძილ­ზე. მა­მა­კა­ცებ­მა რომ იცოდ­ნენ, თუ რამ­დე­ნად მტვრე­ვა­დია იგი ში­ნა­გა­ნად, მი­უ­ხე­და­ვად თა­ვი­სი ამ "ჟან­დარ­მის" იმი­ჯი­სა, ალ­ბათ უფრო გა­გე­ბით მო­ე­კი­დე­ბოდ­ნენ მის პე­რი­ო­დულ პო­ხონ­დრი­ებს.

ვერ­ძი ქალი უზო­მოდ ენერ­გი­უ­ლი, კო­მუ­ნი­კა­ბე­ლუ­რი და მო­უს­ვე­ნა­რია. იგი ხში­რა­დაა მხურ­ვა­ლე რო­მა­ნის გმი­რი და არც თუ იშ­ვი­ა­თად ხდე­ბა ე.წ. "სა­ბე­დის­წე­რო სა­სიყ­ვა­რუ­ლო სამ­კუ­თხე­დის" პერ­სო­ნა­ჟიც. თავ­გა­და­სავ­ლე­ბი­სა და რის­კის სიყ­ვა­რუ­ლის გამო, მას შე­უძ­ლია სა­ერ­თოდ ფე­ხებ­ზე და­ი­კი­დოს გარ­შე­მო მყოფ­თა აზრი და სა­ზო­გა­დო­ე­ბა­ში მი­ღე­ბულ-გა­ბა­ტო­ნე­ბუ­ლი ნორ­მე­ბი. თუმ­ცა, თუკი საქ­მე, ხან­მოკ­ლე გა­ტა­ცე­ბას ეხე­ბა (რაც ვერ­ძი ქა­ლის ცხოვ­რე­ბა­ში საკ­მა­ოდ ხში­რია), სა­სურ­ვე­ლი ობი­ექ­ტის ხელ­ში ჩაგ­დე­ბის შემ­დეგ (ვერ­ძის­თვის მი­უღ­წე­ვე­ლი მი­ზა­ნი არ არ­სე­ბობს!) მისი მარ­სი­ა­ნუ­ლი ცე­ცხლი საკ­მა­ოდ მალე ქრე­ბა და იგი სას­წრა­ფოდ უბ­რუნ­დე­ბა მის­თვის ესო­დენ მნიშ­ვნე­ლო­ვან, კა­რი­ე­რულ ას­პა­რეზს.

რო­გორც წესი, ამ ნიშ­ნით და­ბა­დე­ბულ ქა­ლებს, ას­ტრო­ლო­გე­ბი ურ­ჩე­ვენ ოჯა­ხი მაქ­სი­მა­ლუ­რად გვი­ან ასაკ­ში შექ­მნან, რად­გან მათი ხა­სი­ა­თის ისე­თი თვი­სე­ბე­ბი, რო­გო­რი­ცაა და­მო­უ­კი­დებ­ლო­ბი­სად­მი გა­და­მე­ტე­ბუ­ლი სიყ­ვა­რუ­ლი, გარ­შე­მო მყო­ფებ­ზე ბა­ტო­ნო­ბის მო­თხოვ­ნი­ლე­ბა (რა­საც ხში­რად, ბევ­რი მათ­გა­ნი ვერც კი აც­ნო­ბი­ე­რებს ბო­ლომ­დე) და გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბის სპონ­ტა­ნუ­რად მი­ღე­ბა-ცვლი­ლე­ბის უნა­რი, შე­საძ­ლოა ად­რე­ულ ასაკ­ში შექ­მნი­ლი ოჯა­ხის ნგრე­ვის მი­ზე­ზი გახ­დეს. გა­საკ­ვი­რი არ არის ის ფაქ­ტიც, რომ ჩემ­თვის ნაც­ნობ ვერძ ქალ­ბა­ტო­ნებს შო­რის, ბევ­რია ისე­თი, ვი­საც არა­ერ­თი და ორი, არა­მედ სამი ქორ­წი­ნე­ბაც კი აქვს უკან მო­ტო­ვე­ბუ­ლი, თუმ­ცა სა­კუ­თა­რი, იდე­ა­ლის­ტუ­რი ბუ­ნე­ბი­დან გა­მომ­დი­ნა­რე, ისევ და­ჟი­ნე­ბით ელის სა­ოც­ნე­ბო პრინცს და ეჭვი ოდ­ნა­ვა­დაც არ ეპა­რე­ბა იმა­ში, რომ იგი, მის ცხოვ­რე­ბა­ში, აუ­ცი­ლებ­ლად გა­მოჩ­ნდე­ბა.

ტი­პუ­რი წარ­მო­მად­გე­ნე­ლი - მსა­ხი­ო­ბი რიზ უი­ზერ­სპუ­ნი

მა­მა­კა­ცი, რო­მელ­საც ვერ­ძი ქალი და­ე­მორ­ჩი­ლე­ბა და რაც მთა­ვა­რია, შე­იყ­ვა­რებს, აუ­ცი­ლებ­ლად მას­ზე სუ­ლით ძლი­ე­რი და ჭკვი­ა­ნი უნდა იყოს. ამ ქა­ლის ხა­სი­ათ­ში, მი­უ­ხე­და­ვად პე­რი­ო­დუ­ლად გა­მოვ­ლე­ნი­ლი ბავ­შვუ­რი ჭირ­ვე­უ­ლო­ბი­სა, მარ­სის ცე­ცხლი ჭარ­ბობს, შე­სა­ბა­მი­სად, მის მო­სათ­ვი­ნი­ე­რებ­ლად საკ­მა­ოდ დიდი დრო და მოთ­მი­ნე­ბაა სა­ჭი­რო.

ვერ­ძი ქა­ლე­ბი, გა­რეგ­ნუ­ლი შარ­მი­სა და სექ­სუ­ა­ლუ­რი მომ­ხიბ­ვლე­ლო­ბის მი­უ­ხე­და­ვად, პო­ლი­გა­მი­უ­რო­ბით ნაკ­ლე­ბად გა­მო­ირ­ჩე­ვი­ან. ნე­ბის­მი­ერ შემ­თხვე­ვა­ში, თუ მან ღა­ლატ­ზე წას­ვლა გა­და­წყვი­ტა, გულ­მარ­თა­ლი ბუ­ნე­ბა არ­მის­ცემს იმის სა­შუ­ა­ლე­ბას, რომ ყო­ფილ პარტნი­ორს ეს თა­ვად­ვე არ შე­ა­ტყო­ბი­ნოს და ორ­მა­გი თა­მა­ში დიდ­ხანს გა­აგ­რძე­ლოს. თუმ­ცა თუ ვერ­ძი პარტნი­ო­რის ღა­ლატ­ზე, შუ­რის­ძი­ე­ბის გამო მი­დის, არც მა­შინ და­უთ­მობს ვინ­მეს იმის სი­ა­მოვ­ნე­ბას, პირ­ველ­მა ახა­როს ექსს, თავ­ზე ამოწ­ვე­რი­ლი სიმ­პა­თი­უ­რი რქე­ბის შე­სა­ხებ. ისე­თი სი­ტყვე­ბის არსი და მნიშ­ვნე­ლო­ბა, რო­გო­რი­ცაა "თა­ნას­წო­რუფ­ლე­ბი­ა­ნო­ბა" და "და­მო­უ­კიდბ­ლო­ბა", ვერძ ქალს ად­რე­უ­ლი ასა­კი­დან აქვს გათ­ვით­ცნო­ბი­ე­რე­ბუ­ლი, თა­ნაც ზედ­მე­ტად კარ­გად და ნათ­ლად. ამი­ტომ იშ­ვი­ა­თად შეხ­ვდე­ბით ვერძს, რო­მე­ლიც სი­ნა­ზით, დამთმო­ბი ბუ­ნე­ბით ან ლო­ი­ა­ლუ­რო­ბით იქ­ნე­ბა გა­მორ­ჩე­უ­ლი და თუ მა­ინც შეხ­ვდით ასეთ ეგ­ზემპლარს, იცო­დეთ, რომ ეს მის პი­რად რუ­კა­ში სას­წო­რის ან კირჩხი­ბის დიდი გავ­ლე­ნის დამ­სა­ხუ­რე­ბა იქ­ნე­ბა. თუმ­ცა აქ­ტი­უ­რი ხა­სი­ა­თი და დი­ნა­მიზ­მი, ეს სწო­რედ ის თვი­სე­ბე­ბია, რი­თაც ვერ­ძი ქა­ლე­ბი, უმ­თავ­რე­სად იპყრო­ბენ სა­პი­რის­პი­რო სქე­სის ყუ­რა­დღე­ბას.

ვერ­ძი ქა­ლის მე­გობ­რე­ბი და თაყ­ვა­ნის­მცემ­ლე­ბი, არა­ერ­თგზის იქ­ნე­ბი­ან გა­ო­ცე­ბუ­ლი, ამ ქა­ლის სი­მა­მა­ცი­თა და შე­უ­ვა­ლო­ბით. მათ აქვთ გა­სა­ო­ცა­რი უნა­რი "იტივ­ტი­ვონ ზე­და­პირ­ზე" მა­ში­ნაც კი, როცა გარ­შე­მო და­ნარ­ჩე­ნე­ბი უმი­სა­მარ­თოდ იღუ­პე­ბი­ან. ვერ­ძე­ბის მოქ­ნი­ლო­ბა, ნე­ბის­მე­ირ ცხოვ­რე­ბი­სე­ულ სირ­თუ­ლეს თავი ოს­ტა­ტუ­რად და­აღ­წი­ონ, ხში­რად მარ­თლაც რომ გა­სა­ო­ცა­რია.

მა­მა­კაცს რო­მელ­საც სურ­ვი­ლი აქვს ცხოვ­რე­ბის მეგ­ზუ­რად ვერ­ძი ჰყავ­დეს გვერ­დით, მო­უ­წევს ურ­თი­ერ­თო­ბის სა­წყის ეტაპ­ზე­ვე გა­ა­ა­ნა­ლი­ზოს სა­კუ­თა­რი მოქ­მე­დე­ბის სქე­მა, რად­გან შუ­ა­ლე­დურ მიდ­გო­მას ეს ქალი ვერ აი­ტანს. ჩემი აზ­რით, ცნო­ბი­ლი ფრა­ზა: "ქალი ან უნდა გა­აღ­მერ­თო, ან უნდა მი­ა­ტო­ვო" ზუს­ტად ვერძ ქალ­ზეა ნათ­ქვა­მი. იმ შემ­თხვე­ვა­ში თუ თქვენ არ გე­ყო­ფათ ნე­ბის­ყო­ფა სა­ი­მი­სოდ, რომ ეს ქალი გულ­გრი­ლად მი­ა­ტო­ვოთ (თუნ­დაც მოკ­ლე ხნით, სა­ი­მი­სოდ, რომ მან სა­კუ­თა­რი ად­გი­ლი ის­წავ­ლოს თქვენ­თან ურ­თი­ერ­თო­ბა­ში), გა­ით­ვა­ლის­წი­ნეთ, მის ხელ­ში უბ­რა­ლო სა­თა­მა­შოდ გა­და­იქ­ცე­ვით, რო­მელ­საც იგი, როცა მო­უნ­დე­ბა მა­შინ გა­და­აგ­დებს. თუმ­ცა, თუ თქვე­ნი ხა­სი­ა­თის თვი­სე­ბებ­ში, ამ­ბი­ცი­ე­ბი არა­ნაკ­ლებ სჭარ­ბობს ვიდ­რე მი­სა­ში, მა­შინ თა­მა­მად მო­კი­დეთ ამ ქა­ლის მორ­ჯუ­ლე­ბის საქ­მეს ხელი, და­მი­ჯე­რეთ, შე­დე­გი ამად ნამ­დვი­ლად ეღი­რე­ბა.

ვერ­ძი სა­უ­კე­თე­სო ცოლი იქ­ნე­ბა იმ კა­ტე­გო­რი­ის მა­მა­კა­ცის­თვის, ვინც ცხოვ­რე­ბის­გან ყო­ველ­თვის მაქ­სი­მუმს ელის და ახალ-ახა­ლი მწვერ­ვა­ლე­ბის და­ლაშ­ქვრის არ ეშე­ნია. ვერ­ძი ქა­ლე­ბის სა­სა­ხე­ლოდ უნდა ით­ქვას, რომ პე­რი­ო­დუ­ლად აუ­ტა­ნე­ლი ხა­სი­ა­თის გარ­და, მათ აქვთ ბევ­რი კარ­გი თვი­სე­ბაც, რო­მელ­საც პო­ზი­ტი­ურ გან­წყო­ბა­ზე ყოფ­ნი­სას ამ­ჟღავ­ნე­ბენ. ისი­ნი გა­მუდ­მე­ბით ცდი­ლო­ბენ აი­მაღ­ლონ ერუ­დი­ცი­ის დონე, რის ხარ­ჯზეც შე­სა­ნიშ­ნა­ვი კომ­პა­ნი­ო­ნე­ბი და სა­სი­ა­მოვ­ნო მო­სა­უბ­რე­ე­ბი არი­ან. ხშირ შემ­თხვევ­ში მათ სა­კუ­თა­რი, არ­ცთუ მცი­რე შე­მო­სა­ვა­ლი გა­აჩ­ნი­ათ, რაც სა­შუ­ა­ლე­ბას აძ­ლევთ ფი­ნან­სუ­რი კრი­ზი­სის დროს, მე­უღ­ლეს უყოყ­მა­ნოდ ამო­უდ­გნენ გვერ­დით, თუმ­ცა ამ შემ­თხვე­ვა­ში, გა­ით­ვა­ლის­წი­ნეთ ისიც, რომ თუ თქვე­ნი ე.წ. "უმუ­შევ­რო­ბის პე­რი­ო­დი" დიდხ­ნას გას­ტანს, მისი მხრი­დან პა­ტი­ვის­ცე­მას და­კარ­გავთ. ვერ­ძის­თვის მა­მა­კა­ცის სიძ­ლი­ე­რე, ამ უკა­ნას­კნე­ლის მიერ, ცხოვ­რე­ბი­სე­ულ სირ­თუ­ლე­ებ­თან გამ­კლა­ვე­ბის უნა­რით იზო­მე­ბა.

ვერ­ძი ქა­ლის ხა­სი­ათ­ში, ყვე­ლა­ზე ცუდი თვი­სე­ბე­ბია: ეჭ­ვი­ა­ნო­ბა (ხში­რად უას­ფუძ­ვლო და სრუ­ლი­ად აბ­სურ­დუ­ლიც კი) და მე­უღ­ლეს­თან აშ­კა­რა მე­ტო­ქე­ო­ბის სურ­ვი­ლი მთე­ლი ცხოვ­რე­ბის მან­ძილ­ზე. თუმ­ცა მი­უ­ხე­და­ვად იმი­სა, რომ ამ ქალს უყოყ­მა­ნოდ შე­უძ­ლია, ოჯახ­სა და მე­უღ­ლეს ხში­რად მთე­ლი თა­ვი­სი ინ­ტე­რე­სე­ბი ანაც­ვა­ლოს, ვერ­ძი ქა­ლის იდე­ა­ლი, მა­ინც და­მო­უ­კი­დე­ბე­ლი, ამა­ყი, ძლი­ე­რი და ცოტა აგ­რე­სი­უ­ლი მა­მა­კა­ცია. რო­მე­ლიც აი­ძუ­ლებს მას სა­კუ­თა­რი მარ­სი­ა­ნუ­ლი აგ­რე­სია, პე­რი­ო­დუ­ლად მა­ინც და­ი­ვი­წყოს და მაქ­სი­მა­ლუ­რად გა­მო­ამ­ჟღავ­ნოს ის სა­ო­ცა­რი ქა­ლუ­რო­ბა და სი­ნა­ზე, რაც გუ­ლის სიღ­რმე­ში გა­აჩ­ნია.

წყარო: ambebi.ge/astrology/
651 ნახვა
9-04-2022, 15:29