მამაკაცი ვერძი

და­სა­წყის­ში­ვე მინ­და აღ­ვნიშ­ნო, რომ ვერ­ძის ზო­დი­ა­ქოს ნიშ­ნით და­ბა­დე­ბუ­ლი მა­მა­კა­ცე­ბი, რო­გორც წესი უპ­რობ­ლე­მოდ ახერ­ხე­ბენ სუს­ტის სქე­სის წარ­მო­მად­გე­ნელ­თა შო­რის, "გულ­თამ­პყრო­ბე­ლის" და "მა­ჩოს" სტა­ტუ­სის მო­პო­ვე­ბას. აქე­დან გა­მომ­დი­ნა­რე, ისი­ნი ყო­ველ­თვის სა­სურ­ველ ობი­ექტს წარ­მო­ად­გე­ნენ სა­სიყ­ვა­რუ­ლო ფრონტზე ქალ­ბა­ტო­ნე­ბის­თვის. ამ ყვე­ლა­ფერს კი იწ­ვევს, არა­მარ­ტო მათი მა­მა­მა­კა­ცუ­რი გა­რეგ­ნო­ბა და მარ­სი­ა­ნუ­ლი შარ­მი, არა­მედ თა­ვი­სე­ბურ ქცე­ვის მა­ნე­რა და უსა­ზღვრო ტემ­პე­რა­მენ­ტიც. თუმ­ცა, აქვე მინ­და გა­ვაფრ­თხი­ლო სუს­ტი სქე­სის ის წარ­მო­მად­გენ­ლე­ბი, ვი­საც რბი­ლად რომ ვთქვათ, ვერ­ძი მა­მა­კა­ცის "მო­ჩან­გვლა" აქვს გა­და­წყვე­ტი­ლი: ჩემო ძვირ­ფა­სე­ბო, ნუ მო­გა­ტყუ­ებთ, მისი ერთი შე­ხედ­ვით, მე­გობ­რუ­ლი ხა­სი­ა­თი და კო­მუ­ნი­კა­ბე­ლუ­რო­ბა, ეს კაცი საკ­მა­ოდ ძნე­ლად­მო­სა­ხელ­თე­ბე­ლი ვინ­მეა სი­ნამ­დვი­ლე­ში. უფრო სწო­რად, ძნე­ლად­მო­სა­ხელ­თე­ბე­ლი იმ­დე­ნად არა, რამ­დე­ნა­დაც ძნე­ლად შე­სა­ნარ­ჩუ­ნე­ბე­ლი, თო­რემ მარ­ტო მო­ხელ­თე­ბას რა აზრი აქვს?

საქ­მე იმა­შია, რომ ვერძს საკ­მა­ოდ მა­ღა­ლი სტან­დარ­ტე­ბი გა­აჩ­ნია სა­პი­რის­პი­რო სქეს­თან მი­მარ­თე­ბა­ში. აქე­დან გა­მომ­დი­ნა­რე მისი რჩე­უ­ლი, ზო­გა­დად ქა­ლის­თვის და­მა­ხა­სი­ა­თე­ბე­ლი ყვე­ლა სა­უ­კე­თე­სო თვი­სე­ბის მა­ტა­რე­ბე­ლი უნდა იყოს. ზო­მი­ე­რად ჭკვი­ა­ნი, ნაზი, ქა­ლუ­რი, მომთმე­ნი (ვერძთან ეს თვი­სე­ბა გან­სა­კუთ­რე­ბუ­ლად სა­ჭი­როა!), ტემ­პე­რა­მენ­ტი­ა­ნი და მიხ­ვედ­რი­ლი. რო­გორც წესი, ტი­პი­უ­რი ვერ­ძი ერ­თგუ­ლი და მო­ნო­გა­მი­უ­რი ტი­პა­ჟია, თუმ­ცა თქმა არ უნდა, ვერ­ძებს შო­რი­საც გვხდე­ბი­ან ისე­თე­ბიც რო­მელ­თაც ბო­ბო­ქა­რი, ბო­ჰე­მუ­რი ცხოვ­რე­ბა აქვთ და მრა­ვალ­რი­ცხო­ვან საყ­ვა­რელ­თა სი­ა­ში სათ­ვა­ლა­ვი ერე­ვათ. (ამ­გვა­რი რამ მა­შინ ხდე­ბა, თუ ვერ­ძის პი­რად რუ­კა­ში მო­რი­ე­ლის ძლი­ე­რი გავ­ლე­ნაა ან მე­ხუ­თე-მერ­ვე სახ­ლე­ბის ინ­ტენ­სი­ვო­ბა შე­ი­ნიშ­ნე­ბა), სხვა შემ­თხვე­ვა­ში მა­მა­კაც ვერძს,საყ­ვა­რე­ლი ადა­მი­ა­ნის მი­მართ გან­სა­კუთ­რე­ბუ­ლი, იდე­ა­ლი­ზი­რე­ბუ­ლი და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბა აქვს და აღ­მერ­თებს მას რო­გორც არა­მი­წი­ერ ქმნი­ლე­ბას მა­ნამ, სა­ნამ ეს უკა­ნას­კნე­ლი რა­ი­მე ისეთს არ ჩა­ი­დენს, რაც ვერ­ძის თვალ­ში იდე­ა­ლის ნგრე­ვას გა­მო­იწ­ვევს. (გა­მო­ე­ცხა­დე­ბა მას თავ­ზე ბი­გუ­დე­ბით, სა­ხე­ზე ნი­ღა­ბწას­მუ­ლი, თავს მო­ა­ბეზ­რებს გა­მუდ­მე­ბუ­ლი ეჭ­ვი­ა­ნო­ბით, ჭკუ­ის სწავ­ლე­ბით და ა.შ). ვერ­ძე­ბის სა­სა­ხე­ლოდ უნდა ით­ქვს, რომ ჭკვი­ა­ნი ქა­ლის­თვის ამ ნიშ­ნის კაც­თან თა­ნა­ცხოვ­რე­ბა საკ­მა­ოდ მარ­ტი­ვი საქ­მეა. ჯერ ერთი იმი­ტომ, რომ მას არ ახა­სი­ა­თებს წყე­ნის გულ­ში ჩა­დე­ბა და მრა­ვალკ­ვი­რი­ა­ნი ბუ­ზღუ­ნი სა­კუ­თა­რი უკ­მა­ყო­ფი­ლე­ბის გა­მო­სა­ხა­ტა­ვად, ვერ­ძი რა­საც ფიქ­რობს, ყო­ველ­თვის პირ­და­პირ ამ­ბობს, არც ტყუ­ი­ლე­ბის თქმა ეხერ­ხე­ბა მა­ინც დ ამა­ინც დი­დად, თუ გა­რე­მო­ე­ბა აი­ძუ­ლებს იც­რუ­ოს კი­დეც, ამას უხა­ლი­სოდ გა­ა­კე­თებს და მოკ­ლე დრო­ში, თა­ვად­ვე წა­მო­აყ­რან­ტა­ლებს სი­მარ­თლეს თქვე­ნი თან­დას­წრე­ბით. ხომ ამ­ბო­ბენ, "ტყუ­ილს მოკ­ლე ფე­ხე­ბი აქ­ვსო", ვერ­ძის ტყუ­ილს გან­სა­კუთ­რე­ბით მოკ­ლე აქვს ისი­ნი, ან სუ­ლაც არ აქვს. ვერ­ძი კა­ცე­ბი, რო­გორც წესი, მზრუნ­ვე­ლო­ბით და ერ­თგუ­ლე­ბით გა­მო­ირ­ჩე­ვი­ან მათ მი­მართ ვინც ნამ­დვი­ლად უყ­ვართ. ამას და­უ­მა­ტეთ უზო­მოდ დიდი ტემ­პე­რა­მენ­ტი და გა­სა­ო­ცა­რი სე­ქუს­ლუ­რო­ბა და ჩათ­ვა­ლეთ,რომ საკ­მა­ოდ გა­გი­მარ­თლათ, თუკი ცხოვ­რე­ბის მეგ­ზუ­რად ვერძს ირ­ჩევთ, ხოლო ორ­მა­გად გა­გი­მარ­თლათ მა­შინ, თუ მისი სიყ­ვა­რუ­ლის დამ­სა­ხუ­რე­ბა და შე­ნარ­ჩუბ­ნე­ბა დიდი ხნით შეს­ძე­ლით.

თუმ­ცა.... სა­ნამ ვარ­დის­ფერ ოც­ნე­ბებ­ში გა­და­ეშ­ვე­ბო­დეთ ამ ტექ­სტის წა­კი­თხვის შემ­დეგ, მინ­და ყო­ვე­ლი შემ­თხვე­ვის­თვის, რამ­დე­ნი­მე სა­ჭი­რო რჩე­ვა მოგ­ცეთ, რაც ვერძთან თა­ნა­ცხოვ­რე­ბი­სას, აუ­ცი­ლებ­ლად გა­მო­გად­გე­ბათ. პირ­ველ რიგ­ში, ნუ და­გა­ვი­წყდე­ბათ ის, რომ ვერ­ძი ცე­ცხლის ნი­შა­ნია, ცე­ცხლთან თა­მა­ში კი მო­გეხ­სე­ნე­ბათ, ერ­თობ სა­ხი­ფა­თო საქ­მეა... აქე­დან გა­მომ­დი­ნა­რე, არ­სე­ბობს რა­მო­დე­ნი­მე მარ­ტი­ვი წესი, რომ­ლის გათ­ვა­ლის­წი­ნე­ბაც ვერ­ძებ­თან ურ­თი­ერ­თო­ბი­სას აუ­ცი­ლე­ბე­ლია და კარ­გი იქ­ნე­ბა თუკი თქვენ მათ ზედ­მი­წევ­ნით გა­ით­ვა­ლის­წი­ნებთ..

ტი­პი­უ­რი წარ­მო­მად­გე­ნე­ლი - მსა­ხი­ო­ბი ჯე­იმს ფრან­კო
პირ­ვე­ლი და უმ­თავ­რე­სი წესი არის ის, რომ ვერძთან ურ­თი­ერ­თო­ბი­სას, სი­ნა­ზეს­თან ერ­თად ხა­სი­ა­თის სიმ­ტკი­ცეც არა­ნაკ­ლებ უნდა გა­მო­ამ­ჟღავ­ნოთ. თუ მას­თან, რა­ი­მე სა­კი­თხზე კონ­სე­სუ­სის მიღ­წე­ვა გსურთ, თქვე­ნი მო­თხოვ­ნე­ბი პირ­და­პირ, მი­კიბ მო­კიბ­ვის გა­რე­შე გა­ა­ცა­ნით და აუხ­სე­ნით თუ რა­ტომ მი­გაჩ­ნი­ათ, რომ მა­ინ­ცდა­მა­ინც ასე უნდა იყოს და არა ისე რო­გორც მას სურს.. შან­სი იმი­სა, რომ ვერ­ძი მა­შინ­ვე და­გე­მორ­ჩი­ლე­ბათ და თქვენს ჭკუ­ა­ზე ცირ­კის მოთვი­ნი­ე­რე­ბუ­ლი დათ­ვი­ვით გა­ივ­ლის ნაკ­ლე­ბია ,თუმ­ცა თუკი მას­თან მი­მარ­თე­ბა­ში სა­მარ­თლი­ა­ნი, გახ­სნი­ლი და ზო­მი­ე­რი იქ­ნე­ბით, იგი აუ­ცი­ლებ­ლად და­ფიქ­რდე­ბა მოგ­ვა­ი­ნე­ბით თქვენს ნათ­ქვამ­ზე. გა­ით­ვა­ლის­წი­ნეთ ისიც, რომ ვერ­ძის მე­უღ­ლეს მო­ე­თხო­ვე­ბა, პარტნი­ორს არა­მარ­ტო ემო­ცი­ურ-მო­რა­ლუ­რი კუ­თხით, ფი­ზი­კუ­რი და სექ­სუ­ა­ლუ­რი ტემ­პე­რა­მენ­ტი­თაც შე­ე­სა­ბა­მე­ბო­დეს, რად­გან ვერ­ძე­ბი ცხელ­სის­ხლი­ან­თა კა­ტე­გო­რი­ას გა­ნე­კუთ­ვნე­ბი­ან და შე­სა­ბა­მი­სად თქვენ ყო­ველ­თვის და ყველ­გან მზად უნდა იყოთ მისი, მყი­სი­ე­რი "მინ­დას" და­საკ­მა­ყო­ფი­ლებ­ლად. იმ შემ­თხვე­ვა­ში, თუ თქვე­ნი ფსი­ქო-სექ­სუ­ა­ლუ­რი ტემ­პე­რა­მენ­ტი ერ­თმა­ნეთ­თან დის­ჰარ­მო­ნი­ა­ში მო­დის და ამას თქვე­ნი მხრი­დან მე­უღ­ლე­ზე მო­ნო­პო­ლი­ის ან ტვი­ნის ბურ­ღვის მცდე­ლო­ბაც ემა­ტე­ბა, ჩათ­ვა­ლეთ რომ ვერ­ძი თქვენ­თან დიდ­ხანს აღარ გა­ჩერ­დე­ბა.

ერთი შე­ხედ­ვით, ჯი­უ­ტი და უკომ­პრო­მი­სო ხა­სი­ა­თის მი­უ­ხე­და­ვად, სი­ნამ­დვი­ლე­ში ვერ­ძებს სა­კუ­თარ ნაკ­ლო­ვა­ნე­ბებ­ზე მუ­შა­ო­ბა შე­სა­ნიშ­ნა­ვად შე­უძ­ლი­ათ, თუ აც­ნო­ბი­ე­რე­ბენ, რომ მათ ეს პარტნი­ორ­თან ურ­თი­ერ­თო­ბის შე­სა­ნარ­ჩუ­ნებ­ლად ნამ­დვი­ლად უღირთ. თუმ­ცა, თუკი თქვენ მის­გან ამ ცვლი­ლე­ბე­ბის გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბას ძა­ლის­მი­ე­რი მე­თო­დე­ბით ან და­ჟი­ნე­ბუ­ლი საქ­ცი­ე­ლით შე­ეც­დე­ბით, და­მი­ჯე­რეთ შე­დე­გი ზუს­ტად სა­პი­რის­პი­რო იქ­ნე­ბა.

ვერ­ძე­ბი რო­გორც წესი სა­უ­კე­თე­სო მა­მე­ბი და ოჯა­ხის მე­თა­უ­რე­ბი არი­ან და უკვე მო­წი­ფულ ასაკ­ში, როცა მათი ცე­ცხლო­ვა­ნი ტემ­პე­რა­მენ­ტი შე­და­რე­ბით მშვიდ დი­ნე­ბა­ში გა­და­ი­ნაც­ვლებს, ისი­ნი პარტნი­ო­რის­თვის სა­უ­კე­თე­სო მე­გობ­რე­ბი და თა­ნა­მო­აზ­რე­ე­ბი ხდე­ბი­ან. თუმ­ცა ვერ­ძის პარტნი­ო­რის გა­სა­გო­ნად მინ­და ვთქვა ისიც, რომ პლა­ნე­ტა მარ­სი, რო­მე­ლიც ზო­დი­ა­ქოს ამ ნიშ­ნის მმარ­თვე­ლად ით­ვლე­ბა, ვერ­ძებ­ში მუდ­მივ­მოქ­მე­დი ვულ­კა­ნი­ვით აღ­ვი­ვებს მო­უს­ვენ­რო­ბას და ფეთ­ქე­ბადსა­შიშ თვი­სე­ბებს. ამი­ტომ ვერ­ძი, რო­მან­ტი­უ­ლი ურ­თი­ერ­თო­ბე­ბის კუ­თხით, მრა­ვალ­წლი­ა­ნი კავ­ში­რის შემ­დე­გაც კი, რო­გორც წესი არა­სო­დეს "ქრე­ბა", თუმ­ცა შე­საძ­ლოა რა­ღაც პე­რი­ო­დი მისი ცე­ცხლი ოდ­ნავ გა­ნელ­დეს, ისიც პარტნი­ო­რის საქ­ცი­ე­ლი­დან გა­მომ­დი­ნა­რე, თუმ­ცა ამ შემ­თხვე­ვა­ში,კარ­გი იქ­ნე­ბა თუ ვერ­ძის მე­წყვი­ლე გა­ით­ვა­ლის­წი­ნებს ერთ უდაო ჭეშ­მა­რი­ტე­ბას: ანუ იმას, რომ ცე­ცხლს მუდ­მი­ვად უნდა და­უ­მა­ტოს შეშა, რათა მხურ­ვა­ლე კო­ცო­ნი, მინვლულ ნაკ­ვერ­ჩხლად არ იქ­ცეს და სა­ბო­ლოო ჯამ­ში სუ­ლაც ნა­ცა­რი არ შეგ­ვრჩეს ხელ­ში. აქე­დან გა­მომ­დი­ნა­რე, სა­კი­თხი თქვე­ნი ვერძთან ერ­თობ­ლი­ვი თა­ნა­ცხოვ­რე­ბის სრულ­ყო­ფი­ლე­ბის შე­სა­ხებ, პრაქ­ტი­კუ­ლად თქვენ­სა­ვე პი­რო­მა­ნულ (ლათ. ცე­ცხლის გა­ჩე­ნის სიყ­ვა­რუ­ლი) შე­საძ­ლებ­ლო­ბებ­ზეა და­მო­კი­დე­ბუ­ლი.

წყარო: ambebi.ge/astrology/
752 ნახვა
9-04-2022, 15:27